• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก


(ป.บัณฑิตชั้นสูง) 

1-3 ปี

 

เป็นหลักสูตรสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการศึกษาสาขาวิชาชีพเฉพาะทางโดยเน้นการฝึกทักษะทางคลินิกระดับสูง ให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยแขนงวิชาดังนี้  

หลักสูตรปกติ ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้  

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม