• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


(ปริญญาโท)

2 ปี

 

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ทันตแพทย์พัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขา พัฒนาความรู้ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศร่วมกับการทำวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมภายในประเทศ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม