• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ


 last update : January 13, 2020

การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรของทันตแพทยสภาว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 รายชื่อผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 บันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (ตามเกณฑ์การสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

 

Specialist Dentist, Faculty of Dentistry, CU

  People

Name List

 • ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
1 More details
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
8 More details
 • ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain)
6 More details 
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
14 More details
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
8 More details
 • ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
6 More details
 • ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)
3 More details
 • นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology)
1 More details
 • ปริทันตวิทยา (Periodontology)
10 More details
 • วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)
13 More details
 • วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)
5 More details
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
11 More details
 Total 86