• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยของหลักสูตร (Program's Research Works)


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Oral Biology (International Program)

ผลงานวิจัยของนิสิต (Student's Research)

- 5875820832 ทพญ.โจว เจิง เบ๋า หวู (Chau Tran Bao Vu, D.D.S.) Scheme 1.2 Date of Graduation 22 November 2019

- 5676051532 ทพญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ (Yanee Tantilertanant, D.D.S.) Scheme 1.2 Date of Graduation 9 August 2019

- 5676053832 ทพ.สรตานา เชียง (Sonntana Seang, D.D.S.) Scheme 1.2 Date of Graduation 28 June 2019

- 5676052132 ทพญ.ทู เหงียน หงอก เอียน (Thu Nguyen Ngoc Yen, D.D.S.) Scheme 1.2 Date of Graduation 23 November 2018

- 5576058932 ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ (Hataichanok Charoenpong, D.D.S., M.Sc.) Scheme 2.1 Date of Graduation 28 December 2018

- 5576057232 นางสาวนันทวรรณ เนาวโรจน์ (Nunthawan Nowwarote, B.Sc., M.Sc.) Scheme 1.1 Date of Graduation 26 December 2016

- 5576054332 ทพญ.เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา (Benjar Issaranggun Na Ayuthaya, D.D.S.) Scheme 2.2 Date of Graduation 26 May 2017

- 5476053632 ทพญ.ภัคชิสา คนสุภาพ (Pakchisa Khonsuphap, D.D.S.) Scheme 2.2 Date of Graduation 26 December 2016

- 5476054232 ทพ.ภาณุรุจ อากิลาร์ (Panuroot Aguilar, D.D.S., M.Sc.) Scheme 2.1 Date of Graduation 23 June 2017

- 5476059432 ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ (Oranuch Techatharatip, D.D.S., M.Sc.) Scheme 2.1 Date of Graduation 31 July 2017

- 5676054432 ทพ.ฮุน กอง นัท นาม (Huynh Cong Nhat Nam,D.D.S.) Scheme 1.2 Date of Graduation 22 July 2016