• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยของหลักสูตร (Program's Research Works)


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Dental Public Health (International Program)

ผลงานวิจัยของนิสิต (Student's Research)

- 5476057132 ทพ.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ (Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S.) Scheme 1.1 Date of Graduation 22 December 2017

- 5376455132 ทญ.หฤทัย สุขเจริญโกศล (Haruthai Sukcharoenkosol, D.D.S.) Scheme 1.1 Date of Graduation 28 April 2017

- 5376453932 ทญ.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ (Palinee Detsomboonrat, D.D.S.) Scheme 1.1 Date of Graduation 1 July 2016