• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยของหลักสูตร (Program's Research Works)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Oral Biology (International Program)

ผลงานวิจัยของนิสิต (Student's Research)

- 6075812332 นางสาวดณีญา ไชยเขียวแก้ว (Daneeya Chaikiawkeaw, B.S.) Plan A1  Date of Graduation 28 February 2020

- 5775835132 ทพ.ริซกี้ อะดิตยา เออร์วานดิ (Rizky Aditya Irwandi, D.D.S.) Plan A1 Date of Graduation 24 November 2017

- 5775836832 ทพ.อะวาลูดิน วิบาว่า (Awaludin Wibawa, D.D.S.) Plan A1 Date of Graduation 26 June 2018

- 5775837432 ทพญ.อะติกา เรสติ ฟิตริ (Atika Resti Fitri, D.D.S.) Plan A1 Date of Graduation 24 November 2017