• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม


3 - 4 ปี

 

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากทันตแพทยสภา เน้นการฝึกทักษะความชำนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะสาขา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนมีสิทธิสมัครสอบวุฒิบัตรได้ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม