• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หออภิบาลผู้ป่วย


ให้การดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้า ตั้งแต่อายุ 3 เดือนจนถึงวัยผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิโลเฟเชียล

การบริการ ดังนี้

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคทางศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้า
  2. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางทันตกรรม / ผู้ป่วยนัดตรวจติดตามผลโรคทางศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้านอกเวลาราชการ
  3. ให้บริการผู้ป่วยห้องพิเศษ 8 ห้อง และสามัญ 12 เตียง

สถานที่ตั้ง อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 3
ติดต่อ