• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกการเรียนการสอน


บทบาทหน้าที่
     เป็นคลินิกที่ให้การรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์(ชั้นปีที่4-6) ภายใต้การควบคุมและดูแลของคณาอาจารย์จากภาควิชาต่างๆอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงการเน้นให้ผู้ป่วยเป็ศูนย์กลาง และให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยคลินิกภาควิชาต่างๆ

การให้บริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 คาบ

คาบเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
คาบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ยกเว้น วันพุธบ่าย
(ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนธันวาคม)
(ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณ ต้นเดือนมกราคม – ปลายเดือนเมษายน)

ช่วงปิดภาคการศึกษา อาจารย์OPD จะทำการรักษาเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งทำการรักษากับนิสิตของภาควิชาฯ เท่านั้น

คลินิกรวมให้บริการดูแล รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ต้องการมารับการรักษากับนิสิตทันตแพทย์ ระดับปริญญาบัณฑิตของภาควิชาต่างๆ ภายใต้การเรียนการสอนและควบคุมโดยอาจาย์ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆได้แก่

ภาคทันตกรรมหัตถการ (บริการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน และวัสดุอะมัลกัม รวมถึงการรักษาคลองรากฟันในฟันหน้า และฟันกรามน้อย )

ภาควิชาปริทันตวิทยา ( บริการขูดหินน้ำลาย รักษาโรคเหงือกและปริทันต์ รวมถึงการสอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย)

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (บริการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นหรือครอบ )

ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (บริการการแก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติ นอนกัดฟัน ฯลฯ)

สถานที่ตั้ง
ติดต่อ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กให้บริการ ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทางทันตกรรม เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์

การให้บริการ
1.ให้บริการตรวจ คัดกรอง และการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่กลุ่มผู้ป่วยเด็กปกติ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงอายุไม่เกิน15 ปี และผู้ป่วยมีความต้องการพิเศษทุกวัย
2.ให้บริการตรวจ รักษาบำบัดฉุกเฉินและกรณีจำเป็นเร่งด่วนทางทันตกรรม ในผู้ป่วยเด็กปกติ และผู้ป่วยมีความต้องการพิเศษเฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สถานที่ตั้ง

คลินิกศัลย์ฯ ให้บริการดูแล รักษา ผู้ป่วยทางทันตกรรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ของนิสิตทันตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และทันตแพทย์ประจำบ้านภายใต้การควบคุมของอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีพยาบาลวิชาชีพให้การสนับสนุนงานด้านเครื่องมือ–อุปกรณ์ที่สะอาดและปราศจากเชื้อและมีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในคลินิก ตามาตรฐานวิชาชีพเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

การให้บริการ

  1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมและติดตามผลการรักษา แก่ผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ถอนฟัน ผ่าฟันคุดและศัลยกรรมอื่นๆในช่องปาก ) ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
  2. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สถานที่ตั้ง ตึกทันตกรรม 1 ชั้น 1
ติดต่อ

คลินิกตรวจพิเคราะห์ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางด้านทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ โดยประกอบด้วย ยูนิตทำฟันจำนวน 16 ยูนิต

การให้บริการ
1.ให้บริการตรวจคัดกรองทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย อายุ 15 ปีบริบูรณ์
2.ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวด บวม หลังการตรวจและวินิจฉัยแล้ว

สถานที่ตั้ง

ติดต่อ

คลินิกทันตกรรมจัดฟันให้บริการตรวจรักษา ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟัน และเป็นคลินิกการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านการจัดฟันภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การให้บริการ

  1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและความผิดปกติโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น
  2. ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมจัดฟัน เช่นปลายลวดทิ่มตำเนื้อเยื่อ , เครื่องมือจัดฟันหลุด เป็นต้น

สถานที่ตั้ง ตึกทันตรักษ์วิจัย ชั้น 4

ติดต่อ