• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร


คณบดี

รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านบริการ และคลินิกบริการพิเศษ


ทญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านบริการ และการประกันคุณภาพ


ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านการพยาบาล และการประกันคุณภาพ


พว.จงเพียร จิรโชคโสภณ