• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการทางทันตกรรม


โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคลินิกให้บริการทางทัันตกรรมดังนี้

1. คลินิกทันตกรรมนิสิต (คลินิกระบบการเรียนการสอน)

ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่ารักษาพยาบาลไม่สูง สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด คิวการรักษาขึ้นกับชนิดของการรักษาเป็นไปตามที่คลินิกกำหนดและระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ ทุกวันพุธบ่าย วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษา

 

2. คลินิกทันตกรรมบริการ (สำหรับนิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามสิทธิ

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วัดหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์

 

3. คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป โดยเปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.

เสาร์       เวลา 9.00 - 19.00 น.

อาทิตย์    เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

 

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม
ผู้ป่วยใหม่
 

 1. ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อลงทะเบียน โดยนำบัตรประชาชนมาด้วย สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรอง สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน

 2. ติดต่อห้องเวชระเบียน เพื่อถ่ายรูปและทำบัตรผู้ป่วยใหม่ (มีค่าทำบัตร 30 บาท)

 3. รอรับแฟ้มประวัติ

 4. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา  

ผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีใบนัดหมาย

1. ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 พร้อมบัตรประจำตัวผู้ป่วย

2. รอรับแฟ้มประวัติ

3. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา   

ผู้ป่วยที่มีใบนัดหมายการรักษา 

1. ไปยังคลินิกที่ทำการนัดหมายไว้

2. ยื่นบัตรนัดหมาย และรอรับการรักษา

 

สิทธิการรักษา

สิทธิประกันสังคม (อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด และใส่ฟันเทียม)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (โดยผู้ประกันตนสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานไปขอเบิกเงินคืน)

1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ครั้ง/ปี

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  2.1)  1-5 ซี่          เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

  2.2)  มากกว่า 5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  

3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  3.1) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400  บาท

  3.2) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท    

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

      1.   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

      2.   ใบรับรองแพทย์

      3.   ใบเสร็จรับเงิน

      4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

      5.   เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคลิลิก)

      6.   กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

สถานที่ยื่นเรื่อง
ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการด้านทันตกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม ดังต่อไปนี้ การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันเทียมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยรักษาต้องรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ท่านอยู่ ถ้ารักษาต่างโรงพยาบาลต้องมีหนังสือส่งตัวระบุโรงพยาบาลที่ส่งต่อชัดเจน เว้นแต่ผู้รับการรักษาใช้สิทธิผู้พิการไม่ต้องขอหนังสือส่งตัว

สิทธิสำหรับข้าราชการ (ระบบเบิกจ่ายตรง)

สำหรับข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน) การเบิกค่าบริการทันตกรรม สามารถเบิกได้ตามอัตราไม่เกินกว่าที่กรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ ดังนี้ - การอุดฟัน - การถอนฟัน - การผ่าฟันคุด, การผ่าตัดอื่นๆ เกี่ยวกับช่องปากและขากรรไกร - การรักษาโรคปริทันต์ - การรักษารากฟัน - การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ - การเคลือบฟลูโอไรด์ทั้งปาก - การใส่เฝือกฟัน - การฟอกสีฟันที่ตายแล้ว - การใส่เครื่องมือปิดช่องเพดานโหว่  (สอบถามราคาได้ที่หน่วยบริการทันตกรรมของรัฐทุกแห่ง) โดยนำใบเสร็จจากสถานพยาบาลของรัฐ ไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือ ท่านทำบัตรระบบจ่ายตรง (on line) ณ สถานพยาบาลของรัฐที่ท่านทำการรักษาอยู่ ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ แต่ท่านไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในกรณี เคลือบหลุมร่องฟัน, ฟอกสีฟันมีชีวิต, ใส่เครื่องมือจัดฟันทุกกรณี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายการใส่ฟันเทียมพลาสติกถอดได้ และครอบฟัน (ดูกำหนดราคาได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ) แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรง ต้องสำรองจ่ายเงินแล้วนำใบเสร็จไปเบิกคืนภายหลัง

บุคลากรและนิสิตคณะอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาล จะเสียในราคาในราคาของคลินิกทันตกรรมพิเศษ โดยมีส่วนลดให้ 10 เปอร์เซนต์ สำหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

บุคลากรและนิสิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีสวัสดิการการรักษาสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯ สามารถสอบถามได้ที่คลินิกทันตกรรมบริการ การเงิน หรือประชาสัมพันธ์