• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม


 1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง(กดคิวผู้ป่วยใหม่) ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ และลงทะเบียน
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่
  สำหรับผู้ที่มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ นำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรอง
  สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน
 2. ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อเลือกคลินิกที่จะทำการรักษา
 3. ติดต่อห้องเวชระเบียน เพื่อถ่ายรูปและทำบัตรผู้ป่วยใหม่ (มีค่าทำบัตร 30 บาท)
  ( สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา หลังทำแฟ้มประวัติเสร็จให้ติดต่อที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาชั้น1อาคารสมเด็จย่า 93
 4. รอรับแฟ้มประวัติ
 5. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา
 1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง(กดคิวสำหรับผู้ป่วยเก่า) ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 พร้อมบัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือบัตรประชาชน
 2. รอรับแฟ้มประวัติ
 3. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา
 1. ผู้ป่วยเก่าที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา ต้องมาตรวจสอบสิทธิที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น1อาคารสมเด็จย่า93 ก่อน (ผู้ป่วยเก่าที่ใช้เงินสด ไปที่คลินิกที่ทำการนัดหมายได้เลย)
 2. ไปยังคลินิกที่ทำการนัดหมายไว้ (ควรไปก่อนเวลานัดหมาย15นาที)
 3. ยื่นบัตรนัดหมาย และรอรับการรักษา

ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่ารักษาพยาบาลไม่สูง สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด คิวการรักษาขึ้นกับชนิดของการรักษาเป็นไปตามที่คลินิกกำหนดและระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ ทุกวันพุธบ่าย วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษา

ให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามสิทธิ

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วัดหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป โดยเปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.

เสาร์ เวลา 9.00 - 19.00 น.

อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย