خرید فیلتر شکن دانلود فیلم خارجی خرید کریو VPN پر سرعت وی پی ان قوی Google
خرید vpn خرید وی پی ان
خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان خرید کریو Google
บริการทางทันตกรรม

Our Faq

บริการทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการทางทันตกรรมดังนี้

department 1 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

        สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถขอรับบริการด้านทันตกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม เช่น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันเทียมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

        ด้านการรักษาต้องรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ท่านอยู่ ถ้ารักษาต่างโรงพยาบาลต้องมีหนังสือส่งตัวระบุโรงพยาบาลที่ส่งต่อชัดเจนเว้นผู้รักษาใช้สิทธิผู้พิการไม่ต้องขอหนังสือส่งตัว

sso pri

department 1 ประกันสังคม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

        การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง  และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
             (ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท
             (ข)  มากกว่า 5 ซึ่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  
        กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
             (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท
             (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท   

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
        1.   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
        2.   ใบเสร็จรับเงิน
        3.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
        4.   เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
สถานที่ยื่นเรื่อง
        ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก 
(ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

department 1 ข้าราชการ

        ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน)

1) ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่

(1) ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ำยา หรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
(4) ค่าห้อง ค่าอาหาร
(5) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

2) อัตราค่ารักษาพยาบาล

(1) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้เต็มตามที่จ่ายจริงทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก สำหรับในสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาท
(2) ค่ายา เบิกได้ไม่เกินที่ใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ “ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชียา” แต่สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองให้ว่าจำเป็นต้องใช้ยานั้น
(3) ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา และค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมเบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
(4) กรณีคนไข้ใน ค่าเตียงสามัญ และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 400 บาท กรณีอื่นเบิกได้ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และไม่เกิน 13 วัน
(5) การตรวจสุขภาพประจำปีให้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี

gov pri

department 1 บุคลากรในจุฬาฯ

บุคลากรและนิสิตในจุฬาฯ

       ค่ารักษาพยาบาล จะเสียในราคาระดับ 2 สำหรับข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล และทันตแพทย์ชำนาญงานเฉพาะสาขา
บุคลากรและนิสิตในคณะทันตแพทย์ฯ
        ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นบางรายการ สามารถสอบถามได้ที่คลินิกทันตกรรมบริการ การเงิน หรือประชาสัมพันธ์

department 1 มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

        สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมุ่งหวังจะผลักดันให้โรงพยาบาล สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งรองรับการให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก และคนชรา ได้อย่างทั่วถึง

โครงการของมูลนิธิขณะนี้มีดังนี้
1. โครงการรักษาฟันและใส่ฟันให้แก่พระภิกษุสงฆ์
2. โครงการผ่าตัดเนื้อเยื่อและให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการผู้ป่วยคลินิกในเวลา 2 ประเภท ดังนี้

department 1 คลินิกนิสิตทันตแพทย์
        ให้การรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ ค่ารักษาถูก เบิกจ่ายตรงได้ คิวการรักษาประมาณ 1 เดือน - 2 ปี (ขึ้นกับชนิดของการรักษา) สำหรับข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
   คาบเช้า
09.00 - 12.00 น.
   คาบบ่าย
13.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ติดต่อ  
   คลินิกตรวจพิเคราะห์โรค
   คลินิกรวม 2
   คลินิกรวม 3
02-2188568
02-2188511-6
02-2188517-20
(ปิดทำการวันพุธบ่าย วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษา ขึ้นกับแต่ละภาควิชา)

department 3 คลินิกทันตกรรมบริการ

        ให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยเฉพาะ สำหรับข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
   คาบเช้า
09.00 - 12.00 น.
   คาบบ่าย
13.00 - 16.00 น.
(ปิดทำการวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์) โทร. 02-218-8720
 

 การให้บริการด้านทันตกรรม 

department 1 การบริการ

         ให้การรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ แต่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดได้ตามรหัสกรมบัญชีกลาง

บริการพิเศษ

 1. สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 2. รับบริการรักษาพยาบาลเครือข่าย
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ประกันสังคม

department 1 ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โดยนำบัตรประชาชนมาด้วยสำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นต์รับรอง สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำสูติบัตรมา
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 ห้องเวชระเบียนเพื่อถ่ายรูปและรับแฟ้มประวัติ มีค่าทำบัตรคนไข้ 30 บาท
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวตรวจจากห้องเบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. หลังตรวจแล้ว ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ป่วยเก่า (มีนัดแล้ว)

 1. ติดต่อสถานที่ตามนัด ควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที
 2. ยื่นบัตรนัด และรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการรักษา
 3. ติดต่อเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงินค่ารักษา
 4. ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อทำนัดครั้งต่อไป

ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีนัด และฉุกเฉิน)

 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ยื่นบัตรคนไข้
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 เพื่อรับแฟ้มคนไข้
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวจากห้อง เบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. สำหรับคนไข้ฉุกเฉิน หัวหน้าเวรจะหาทันตแพทย์ที่ทำการรักษาเบื้องต้นให้ และคนไข้ต้องนั่งรอเป็นคิวรอแทรกโดยไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้

*หมายเหตุ รับบัตรคิวตรวจผู้ป่วย คาบละไม่เกิน 25 คน

  • คาบเช้า เวลา 09.00-12.00น. ควรมาไม่เกิน 10.30 น.
  • คาบบ่าย เวลา 13.00-16.00น. ควรมาไม่เกิน 14.30 น.
  • คาบเย็น เวลา 17.00-20.00น. ควรมาไม่เกินเวลา 18.30 น.

department 1 เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
   คาบเช้า
09.00 - 12.00 น.
   คาบบ่าย
13.00 - 16.00 น.
   คาบเย็น
17.00 - 19.00 น.
   เสาร์
09.00 - 18.00 น.
   อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
(ปิดทำการวันพุธบ่าย วันนักขัตฤกษ์) โทร. 02-2513901-3

 ค่ารักษาพยาบาล 

department 1 คลินิกนิสิตทันตแพทย์

ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนิสิตทันตแพทย์หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการรักษาทางทันตกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การรักษามาตรฐานวิชาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าต้นทุนการศึกษา (เบิกจากต้นสังกัดราชการได้เต็มจำนวน) แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน


department 3 คลินิกทันตกรรมบริการ

สำหรับข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยสามารถเบิกจากหน่วยงานได้ตามสิทธิ


department 3 คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางสหสาขาต่างๆ ทุกสาขา ค่ารักษามีราคาเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป (เบิกต้นสังกัดราชการได้บางส่วน)


deltal fee

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85