ฝ่ายวิจัย 

คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลทั่วไป

 • ประวัติ
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • บุคลากร
 • การรับรองคุณภาพ ISO
 • ศูนย์วิจัย
 • กลุ่มวิจัย
 • ผลงานวิจัย
 • ราวัลและสิทธิบัตร
 • วันวิจัย
 • เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556
 • ทุนวิจัย
  • ประกาศทุน
  • แบบฟอร์มทุนคณาจารย์และทุนคณาจารย์พิเศษ
  • แบบฟอร์มทุนเสนอผลงาน
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
 • แบบฟอร์มการขอเงินรางวัล/เงินสมทบ
 • วารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายวิจัย อาคารสมเด็จย่า93 ชั้น 10 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โทรศัพท์ 0-2218-8816 โทรสาร 0-2218-8810

 

 

 Institutional Biosafety Committee of Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

        [คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

        แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัย 

 • Form Checklist: A Research Proposal to Request an Approval or an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (DENT CU-IBC01) WORD / PDF  
 • Form A: A Form to Request an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (DENT CU-IBC02) WORD / PDF
 • Form B: A Form to Request an Approval from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (DENT CU-IBC03) WORD / PDF
 • Form C: A Form to Request an Approval of Experiments at Scale of 10 L Fermenter or More and the Field Work from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (DENT CU-IBC04) WORD / PDF
 • Form D: Material Transfer Agreement – MTA (DENT CU-IBC05) WORD / PDF
 • Form E: A Form for Approval of Domestic Transfer of Microorganisms or Genetically Modified Organisms (DENT CU-IBC06) WORD / PDF

        ขั้นตอนการประเมินโครงการวิจัย

        สามารถส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93  โทร. 02-218-8820-2  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 บริการนักวิจัยระดับปริญญาโทเพื่อช่วยดำเนินงานวิจัยในโครงการวิจัย [รายละเอียด]

 

 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559

 

เอกสารดาวน์โหลด

กรุณาล็อคอินในระบบ http://161.200.36.39/  เมนู download เอกสาร > แสดงเอกสาร > ฝ่ายวิจัย รายละเอียด http://161.200.36.39/doc_show_detail.php?id=4

 

  การหาบทความในวารสารฯ ที่อยู่ใน Tier 1

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3501​  โดยเลือก subject categories เป็น Dentistry (miscellaneous)

 

 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Authors Guidelines
 • contact us email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel. 0-2218-8809  Fax.0-2218-8810

การสนับสนุนตีพิมพ์บทความ [สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] 

       คู่มือการขอสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 

      http://www.research.chula.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/4_คู่มือpub-researcher-1-1.pdf

ทุนวิจัย

 

 

ประวัติความเป็นมา

ข้อที่1 ประวัติความเป็นมาของฝ่ายวิจัย        

ในระยะเริ่มแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น กล่าวได้ว่าการวิจัยมีน้อยมาก ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นมีจำกัดขึ้นอยู่กับความสามารถ และความสนใจของอาจารย์เฉพาะบุคคล ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.อ๊อด กฤดากร  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาสรีรวิทยา และชีวเคมี ได้จัดทำโครงงานของนิสิต โดยสนับสนุนให้อาจารย์ภายในภาควิชาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นฐานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยพัฒนาจากงานในภาควิชาเดียวจนกระทั่งมีการกำหนดให้เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตปีที่ 3 และมีอาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ อาสาสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ในขณะเดียวกันนั้น ทางคณะฯ ได้เริ่มเห็นความสำคัญของงานวิจัย จึงได้มีการจัดแบ่งงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็น งานบริการวิจัยและพัฒนา มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้บริหารงานส่วนนี้ และมี หัวหน้างานบริการวิจัยและพัฒนา ข้าราชการประจำ และลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติ  เพื่อรองรับและบริการด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขณะเดียวกันได้มีการจัดทำวารสารของคณะฯ เพื่อการเผยแพร่ทางวิชาการด้วย

ต่อมามีการริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลตึกสมเด็จย่า 93  ทางคณะฯ เห็นว่างานวิจัยที่คณาจารย์ได้ทำกันนั้น ขยายมากขึ้น แต่มีข้อจำกัดในด้านเครื่องมือในการทำวิจัย ประกอบกับทางคณะฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องมีการจัดทำวิทยานิพนธ์มากขึ้น จึงได้เริ่มจัดทำศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านเครื่องมือวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะฯ และรองรับงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาอีกด้วย ขณะเดียวกันสามารถให้บริการแก่บุคคลภายนอกคณะฯ ที่มีความสนใจและต้องการใช้บริการได้ด้วย  ศูนย์นี้เป็นแผนงานซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลคณะฯ

ในปี พ.ศ. 2540 ทางคณะฯ ได้รับคำร้องขอจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นศูนย์ทดสอบการขัดสีของยาสีฟันให้แก่ สมอ. ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากขึ้น ในปีต่อมาคณะฯ ได้เริ่มให้บริการการทดสอบการขัดสีของยาสีฟัน ทั้งนี้โดยความร่วมมือจาก Oral Health Research Institute ของ Indiana University  ซึ่งเป็นตัวแทน ISO ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของ Oral Hygiene Products และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรับทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากชนิดอื่น ๆ ด้วย

ในปี พ.ศ. 2543 ทางฝ่ายบริหารของคณะฯได้มีนโยบายให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ เพื่อให้บริการ และรองรับการพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงประยุกต์เกี่ยวกับทันตวัสดุเพื่อทดแทนการนำเข้า และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาของคณาจารย์รวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกในสาขาทันตวัสดุที่กำลังจัดทำอยู่ โดยมีการเปิดที่ทำการของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาฯ ครั้งที่ 11/2552 ได้มีมติให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ เป็น ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2544 ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปริทันต์ : อิมมูโน-พยาธิวิทยา และปริทันต์บำบัดขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มการศึกษากลไกทางภูมิคุ้มกันของโรปริทันต์  และควรพัฒนายาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคปริทันต์

ในปี พ.ศ. 2546 จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่5/2546 ได้มีมติให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก เป็นหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ปัจจุบันหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก ได้เพิ่มการให้บริการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดของยาสีฟัน

ในแผนพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มีการส่งเสริมให้มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งฝ่ายวิจัยของคณะฯได้สนองนโยบายนี้โดยสนับสนุนให้ศูนย์ที่มีอยู่ได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการทำงานวิจัยของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีศูนย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป

ในแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเผชิญ  และเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของจุฬาฯ เมื่อครบหนึ่งร้อยปีแห่งการสถาปนา ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2555จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความปรารถนาที่จะเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” โดยมีผลผลิตที่สำคัญในช่วงระยะ 4 ปีนี้ ได้แก่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับโลก  เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ และรวดเร็ว และเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง ซึ่งฝ่ายวิจัยของคณะฯ ได้สนองนโยบายนี้โดยจะดำเนินการ และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทางด้าน

1. การปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2. การวิจัยของนิสิตเพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผลงานการตีพิมพ์

3. การจัดและสร้างกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศ

4. สร้างฐานข้อมูลวิจัยเป็นพื้นฐานในการดำเนินการปฏิบัติการวิจัย

5. สนับสนุนการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โดยในช่วงดังกล่าวได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบชีววัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์วิจัยและทดสอบลักษณะคุณสมบัติของวัสดุทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางเซลล์ชีววิทยาและชีววิศกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นศูนย์ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และเนื้อเยื่อของชีววัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่หรือชีววัสดุที่มีผู้ขอรับบริการการตรวจสอบ โดยอาจเป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของคณาจารย์ของคณะฯ หรือนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ และรองรับงานวิจัยทางด้านเซลล์ชีววิทยาและชีววิศวกรรมที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาอีกด้วย 

เอกสารอ้างอิง       1. เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก

2. การประเมินโครงการและข้อเสนอแนะของโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก

3. เอกสารการจัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์

4. เอกสารแนะนำศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯครั้งที่ 5/2546

6. แผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551-2555

7. เอกสารงานให้บริการของศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ข้อที่ 2 นโยบายคุณภาพของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดนโยบายคุณภาพของคณะฯ ดังนี้

1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา

2. สนับสนุนและส่งเสริม ภาควิชา/หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูลในระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิจัย และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

5.สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในคณะฯ ให้เอื้อต่อการสร้างขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ฝ่ายวิจัยมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายของคณะฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพของฝ่ายวิจัยดังนี้ “ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของการทำวิจัย”

ข้อที่ 3  การจัดองค์กร

3.1 ฝ่ายวิจัยมีโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 6 หน่วยงาน 1 ห้องปฏิบัติการ และมีสายการบังคับบัญชาตามแผนภูมิด้านล่าง

3.1.1 งานบริการวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับข้อข้อมูลของทุนวิจัยภายนอกคณะฯ ทุนวิจัยของคณาจารย์ และนิสิต อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาที่กำหนด  และให้บริการห้องสำหรับทำโครงการวิจัย 

3.1.2  งานวารสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือวารสาร ให้มีคุณภาพทางวิชาการ และให้มีกำหนดออกวารสารตรงเวลาที่กำหนด

3.1.3ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้บริการห้องพัก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิจัยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลิตและบริการน้ำที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว สร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

3.1.4 หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก มีหน้าที่รับผิดชอบ ทดสอบการขัดสี และความสามารถในการทำความสะอาดของยาสีฟันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.1.5 ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิจัยอย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ และสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

3.1.6 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการการสแกนภาพและถ่ายภาพจากสไลด์แก้ว การเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อตัวอย่างทั้งการย้อมสีปกติ(Hematoxylin&Eosin)การย้อมสีพิเศษ และการย้อมด้วยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี การจัดเตรียมและให้บริการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและทดสอบด้วยเซลล์  การให้บริการดูแลและใช้ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง รวมทั้งอำนวยความสะดวกพื้นที่ห้องปฏิบัติห้องปฏิบัติการ เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการ

3.1.7 ห้องปฏิบัติการอิมมูโนวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านอิมมูโนวิทยา แก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร และผลิตงานวิจัยทางด้านอิมมูโนวิทยา และวิทยานิพนธ์ทางทันตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3.2 ฝ่ายวิจัยมีการจัดสรรบุคลากร ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์    

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

และพนักงานทั่วไป เพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนจะต้องมีคุณวุฒิเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

หรือมิฉะนั้นก็ต้องได้รับการฝึกอบรม และประเมินแล้วว่า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 

บุคลากร

 

ผศ.ทญ. ดร. กนกพร  พะลัง

Assistant Professor Kanokporn Bhalang

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Associate Dean for Research
bar 01

ผศ.ทญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

Assistant Professor Chalida Limjeerajarus

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Dean for Research 
bar 01

งานบริการวิจัย

Research Service Department

นางปาณิศา วิเชียรญาณ

Mrs. Panisa Wichienyan

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Senior Operation Manager

นางสาวปิยะวรรณ แซ่ปึง

Ms. Piyawan Saipung

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Operation Manager

นางสาวอัญชลิกา  เชาวนรังค์

Ms. Unchalika  Chowvanarang

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์งานพิจารณาจริยธรรมฯ
Scientific staff of Ethics in Human Research

นางสาวนิธิกานต์ ศรีบาล

Ms. Nithikant Sriban

พนักงานทั่วไป
General Staff
bar 01

งานวารสาร

Dental Journal

รศ.ทญ.ดร. ริสา  ชัยศุภรัตน์

Associate Professor Risa  Chaisuparat 

บรรณาธิการวารสารทันตแพทยศาสตร์
Editor of CU Dental Journal

นายพรชัย โล่ห์อรชุน

Mr. Ponchai Lo-orachun

เจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้จัดการวารสารฯ
Journal Manager

นายชำนาญ โพธิ์เจริญ

Mr. Chamnan Porjaren

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Office Staff

-

บรรณาธิการวารสารภาษาอังกฤษทันตแพทยศาสตร์
Editor of IJOR

นายฐิติพงศ์ ศุภกิจวิเลขการ

Mr. Thitipong Supkitvilekkarn

ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารฯ
Assistant Editor
bar 01

 

การรับรองคุณภาพ ISO

การรับรองคุณภาพ ISO 8 January 2016 - 14 September 2018

 

 

 

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก
  ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปากได้เริ่มก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นศูนย์เครื่องมือสำหรับงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยมี ผศ.ทญ.ดร. วิสาขะ ลิ่มวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2537-2538 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 17.5 ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องมือ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์หลากหลายชนิดรวมทั้ง [ ดาวน์โหลดเอกสาร Download Document]

        ปี 2559 : ความพร้อมในการให้บริการ | จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก  | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 59  รอบ 6 เดือน  จำนวนผู้ใช้บริการไตรมาส 3

 • ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์
  เนื่องด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 [ รายละเอียด]

        ปี 2558 : การให้บริการของศูนย์ฯ | ผลการดำเนินงาน  | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคปริทันต์: อิมมูโน-พยาธิวิทยา/ปริทันต์บำบัด
  มุ่งเน้นการศึกษากลไกทางภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ การระบาดของโรคปริทันต์ในประเทศ การพัฒนาตัวยาและสมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคปริทันต์และในงานทางทันตกรรม รวมทั้งพัฒนาวัสดุทางทันตกรรมที่จะนำมาใช้ในช่องปาก [รายละเอียด]
 • ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ
  ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบลักษณะคุณสมบัติของวัสดุ       
  ทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางเซลล์ชีววิทยาและชีววิศกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นศูนย์ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และเนื้อเยื่อของ    ชีววัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่หรือชีววัสดุที่มีผู้ขอรับบริการการตรวจสอบ โดยอาจเป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของคณาจารย์ของคณะฯ หรือนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ และรองรับงานวิจัยทางด้านเซลล์ชีววิทยาและชีววิศวกรรมที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาอีกด้วย                [รายละเอียด]
 • โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยอณูพันธุกรรมทางทันตกรรม

 

 

กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัย RU
 1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคปริทันต์: อิมมูโน-พยาธิวิทยา/ปริทันต์บำบัด
  มุ่งเน้นการศึกษากลไกทางภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ การระบาดของโรคปริทันต์ในประเทศ การพัฒนาตัวยาและสมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคปริทันต์และในงานทางทันตกรรม รวมทั้งพัฒนาวัสดุทางทันตกรรมที่จะนำมาใช้ในช่องปาก
 2. หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก
  มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับรอยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อย รอยโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ของร่างกาย รอยโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงกับชีวิต ตลอดจนมะเร็งในช่องปากและอื่นๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรทางการแพทย์และสังคมไทย
 3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์
  มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำลายและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยเฉพาะ เนื้อเยื่อโพรงฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์ ตลอดจนพัฒนาโครงร่างเทียม (scaffold) ร่วมกับเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันเพื่อใช้ในการบูรณะช่องปาก
 4. หน่วยวิจัยสมุนไพรและสารธรรมชาติเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

  วัตถุประสงค์โดยรวม คือการสร้างกลุ่มนักวิจัยระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการทางด้านสมุนไพรและทันตวัสดุศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการสร้างขึ้นมาทดแทนของเนื้อเยื่อช่องปาก (oral tissue regeneration) วิศวพันธุกรรมของเนื้อเยื่อช่องปาก (oral tissue engineering) การรักษาป้องกันโรคฟันผุและโรคปริทันต์ การรักษาโรคมะเร็งในช่องปาก โดยเน้นสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ โดยทำการวิจัยขั้นพื้นฐานและเชิงลึกด้วยศาสตร์ทางเคมีกรรมวิธีการสกัด การพิสูจน์เอกลักษณ์และโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์หลัก การศึกษาทางด้านเซลล์วิทยา อณูและสัตว์ทดลองเพื่อค้นหาและอธิบายคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสมุนไพรดังกล่าว จากนั้นนำองค์ความรู้มาผนวกรวมกับความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพที่ความเหมาะสมในการนำมาใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม
 5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาช่องปากและวิทยาภูมิคุ้มกัน [RU in Oral Microbiology] หัวหน้าโครงการ : รศ.ทญ.ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ                                                                                                     วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยสำหรับดำเนินงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคุ้มกัน ทั้งแบบพื้นฐานและประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์และปัญหาที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข โดยส่งเสริมเกิความร่วมมือในการวิจัยกับภาควิชาทางคลินิก และสถาบันอื่น ๆ และเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมด้านการวิจัยทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ให้กับนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

 

กลุ่มวิจัย DRU
 • DRU Cell Signaling and Protein Function

        หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน (ปลื้มสัมพันธ์)

 • DRU Genetic and Anatomical Analyses in Craniofacial Structure
  หัวหน้าโครงการ : อ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ
 • DRU Clinical Research Herbal Medicine and Oral Tissue Regeneration in Dentistry
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ
 • DRU Molecular Mechanism of Orofacial Pain
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย
 • DRU Craniofacial Genetics Tissue Engineering
  หัวหน้าโครงการ : อ.ทญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา
 • DRU in Tissue Engineering
  หัวหน้าโครงการ : รศ.ทญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ
 • DRU Prevention and Therapy of Oral Cancer and Neoplasms by Herbal Medicine
  หัวหน้าโครงการ : รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

 

ผลงานวิจัยระดับชาติ

ตีพิมพ์ระดับชาติ59     ตีพิมพ์ระดับชาติ58     ตีพิมพ์ระดับชาติ57     ตีพิมพ์ระดับชาติ56     ตีพิมพ์ระดับชาติ54     ตีพิมพ์ระดับชาติ53     ตีพิมพ์ระดับชาติ52     ตีพิมพ์ระดับชาติ51

ตีพิมพ์ระดับชาติ50     ตีพิมพ์ระดับชาติ49     ตีพิมพ์ระดับชาติ48     ตีพิมพ์ระดับชาติ47     ตีพิมพ์ระดับชาติ46

 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ59     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ58     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ57     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ56     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ55     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ54

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ53     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ52     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ51     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ50     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ49     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ48

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ47     ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ46

 

รางวัลและสิทธิบัตร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ ปี 2559-2555

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ ปี 2555

 

 

วันวิจัย

รูปแบบบทคัดย่อโครงการทันตกรรม (รหัส 3200502)

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85