11-14 กันยายน 2560 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน

11-14 กันยายน 2560 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน

11-14 กันยายน 2560 : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน

11-14 กันยายน 2560 : ราคากลาง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน

11-14 กันยายน 2560 : ราคากลาง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน(1)

11-14 กันยายน 2560 : ใบกรอกปริมาณราคางานจ้าง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน

11-14 กันยายน 2560 : ใบกรอกปริมาณราคางานจ้าง ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน (1)

11-14 กันยายน 2560 : แบบงาน ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน (1)

11-14 กันยายน 2560 : แบบงาน ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน (2)

11-14 กันยายน 2560 : แบบงาน ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน (3)

11-14 กันยายน 2560 : แบบงาน ปรับปรุงห้องงานกายภาพ จำนวน 1 งาน (4)

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85