icon l กิจการนิสิต icon r

        ฝ่ายกิจการนิสิตประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนานิสิตทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การบริการสังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู้และคุณธรรมในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ นำชื่อเสียงมาสู่คณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นฝ่ายกิจการนิสิตยังมีการดำเนินงานด้านบริการสวัสดิการแก่นิสิตในเรื่องของทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านวินัยนิสิต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนา นิสิต และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น กีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมเพื่อให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมในความสามารถทางด้านต่างๆ

ติดต่อสอบถาม
ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-218-8656 , 02 -218-8658 โทรสาร 02-255 - 3058

คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์

vi

          รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล

                  ประธานกรรมการ
pi

  รศ.ทญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ

                        กรรมการ

ka

         ผศ.ทพ. ขจร กังสดาลพิภพ

                       กรรมการ

so

         ผศ.ทญ.ดร. สรนันท์ จันทรางศุ

                         กรรมการ

p

         ผศ.ทญ.ดร. พนิดา ธัญญศรีสังข์

                        กรรมการ

plai

       อ.ทญ.ดร. พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

                        กรรมการ

aa

       ผศ.ทพ.ดร. วัชรศักดิ์  ตุมราศวิน

                       กรรมการ

su

            อ.ทญ. สุณิสา โรจนวิภาค

                     กรรมการ

 

bar 01

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85