• คลังความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

KM TEAM


ที่ปรึกษา


ผศ. ทพ. กิติ ศิริวัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

คณะทำงาน


อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประกันคุณภาพสารสนเทศ
และการจัดการความรู้


นางสาว กอบกาญจน์ ขำแจ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นางพรทิพย์ วตะกูลสิน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล


นางสาวจิรวรรณ บุญญะฐี

พยาบาลวิสัญญี


นางสาวอรอนงค์ น้ำคำ

เจ้าหน้าที่


นางสาวจิรภา เลิกนอก

พนักงานธุรการ