Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen porno izle kiz dans edip striptiz yapiyor porno DAha sonra iceri gelen porno pezevenkleri Guzelim kadini evinde bulundurdugu masaj yaglari ile yaglayip , muhtesem sekilde kadinin icine girmeyi mobil porno basaran adam kadina da aldigi zevkin aynisindan tattirmak icin elinden geleni yapiyor iki kizida sex hikayeleri sIkerek onlara seks dersi veriyor.

หน้าแรก | English

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา official site : http://www.oralpatho.dent.chula.ac.th/
ประวัติ

     ภาควิชาทันตพยาธิวิทยากำเนิดตั้งแต่เริ่มตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยเริ่มแรกเป็นวิชาหนึ่งในแผนกทันตวิภาคศาสตร์วิทยาฮิสโตทันตกรรมและทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.. 2501  ได้แยกออกมาเป็นแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยา ภายหลังมีการเปลี่ยนจากแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยามาเป็นภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.. 2526

 

 

TOP
บุคลากร
TOP
 
การเรียนการสอน
 
ระดับปริญญาบัณฑิต ภาควิชาจัดการสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาร่วมสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ปริญญาบัณฑิต ภาควิชา รับผิดชอบรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 6 รายวิชา ได้แก่
  • รายวิชาสำหรับนิสิตทันตแพทย์
1. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-301
  2. ชื่อวิชา ทันตพยาธิวิทยา 1 (Oral Pathology I)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-302
  3. ชื่อวิชา ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology Lab) รหัสวิชา 3203-303
  4. ชื่อวิชา ทันตพยาธิวิทยา 1 (Oral Pathology I)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-304
  5. ชื่อวิชา ปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology Lab)
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-305
  • รายวิชาสำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4
6. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาทางระบบ (Systemic Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3204-301
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา รับผิดชอบรายวิชาในบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่  
  1. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-701
  2. ชื่อวิชา สัมมนาปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อในช่องปาก
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-702
TOP
งานวิจัย

 

TOP
กิจกรรมภาค

 

TOP
 
งานบริการของภาค

ภาควิชาให้บริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อและให้คำปรึกษาการอ่านเนื้อเยื่อจากหน่วยงานบริการพยาธิอื่น ๆ ซึ่งร้องขอโดยทันตแพทย์ผู้รักษา ให้บริการทางวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทันตพยาธิวิทยา นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณะฯ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การให้บริการทางทันตกรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

TOP
ติดต่อภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ชั้น 7 ตึกสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-8797-8

โทรสาร 02-218-8798

 

 


Home | Sitemap | Intranet | Contact Us

Copyright © 2009 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.
Contact : Dent CU Webmaster Team