Son derece bagimlilik yapan internetin en begenilen porno sitesi onlarca kategoride, yuzlerce birbirinden guzel porno videolari sinirsiz ve bedava izleme sansiniz oluyor. Sitede kolayca gezinebilmeniz icin sizlere ozel hazirlanan porno tasarim ile porno gruplar kurabilir ve diger kullancilar ile porno videolarinizi paylasabilir iletisim kurabilirsiniz. Turkiye'nin tek sosyal sitesi yayinda.
porno porno porno porno porno porno

หน้าหลัก >> รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)

หมวดย่อย
   เกี่ยวกับการเขียนมคอ.2

สรุปรายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2556
นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
การตรวจสอบเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 398 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.02)
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.01)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ฟอนต์ราชการไทย ที่ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ
ดาวน์โหลด 414 ครั้ง
รายงานการเงินหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ภาคต้น ปีการศึกษา56
ดาวน์โหลด 2531 ครั้ง
แบบฟอร์มเนื้อหาหลักสูตรในหนังสือแนะนำการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 928 ครั้ง
คู่มือการใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์
แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดาวน์โหลด 1023 ครั้ง
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2554
ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
ระยะเวลาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลด 605 ครั้ง
สมอ.07-03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ดาวน์โหลด 704 ครั้ง
สมอ.07-05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ดาวน์โหลด 551 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  
 
last visited website stats since December 27, 2013
สำนักงานบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน 10330
โทร. +66 2218 9016 / +66 2218 9021 Fax. +66 2218 9016       
Copyright © 2013 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.