หน้าหลัก >> รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา) ข่าว/บทความทั้งหมด
รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
สรุปรายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2556
นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ตัวอย่างรายละเอียด มคอ.2
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
การตรวจสอบเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.02)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.01)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ฟอนต์ราชการไทย ที่ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
รายงานการเงินหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ภาคต้น ปีการศึกษา56
ดาวน์โหลด 2356 ครั้ง
แบบฟอร์มเนื้อหาหลักสูตรในหนังสือแนะนำการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 878 ครั้ง
คู่มือการใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์
Curriculum Mapping รายวิชากลาง
แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
รายละเอียดอธิบายแบบฟอร์ม มคอ.2
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ข้อมูลการนำเสนอหลักสูตร)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดาวน์โหลด 746 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  
 
last visited website stats since December 27, 2013
สำนักงานบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน 10330
โทร. +66 2218 9016 / +66 2218 9021 Fax. +66 2218 9016       
Copyright © 2013 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.