ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าหลัก >> รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา) ข่าว/บทความทั้งหมด
รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.02)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.01)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิต
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ฟอนต์ราชการไทย ที่ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
รายงานการเงินหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ภาคต้น ปีการศึกษา56
ดาวน์โหลด 2200 ครั้ง
แบบฟอร์มเนื้อหาหลักสูตรในหนังสือแนะนำการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
คู่มือการใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์
Curriculum Mapping รายวิชากลาง
แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
รายละเอียดอธิบายแบบฟอร์ม มคอ.2
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ข้อมูลการนำเสนอหลักสูตร)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดาวน์โหลด 646 ครั้ง
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2554
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ระยะเวลาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลด 520 ครั้ง
สมอ.07-03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ดาวน์โหลด 574 ครั้ง
สมอ.07-05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  
 
last visited website stats since December 27, 2013
สำนักงานบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน 10330
โทร. +66-02-218-9016 / +66-02-218-9021 Fax. +66-02-218-9016      
Copyright © 2013 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.