hotmail iniciar sesion hotmail en registrarse hotmail correo gmail iniciar sesion
รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)

หน้าหลัก >> รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)
รวมเอกสารดาวน์โหลด(สำหรับคณาจารย์และภาควิชา)

หมวดย่อย
   เกี่ยวกับการเขียนมคอ.2

สรุปรายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2556
นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
การตรวจสอบเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.02)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.01)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ฟอนต์ราชการไทย ที่ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
รายงานการเงินหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ภาคต้น ปีการศึกษา56
ดาวน์โหลด 2441 ครั้ง
แบบฟอร์มเนื้อหาหลักสูตรในหนังสือแนะนำการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด 895 ครั้ง
คู่มือการใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์
แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดาวน์โหลด 952 ครั้ง
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2554
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
ระยะเวลาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลด 576 ครั้ง
สมอ.07-03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ดาวน์โหลด 642 ครั้ง
สมอ.07-05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  
 
last visited website stats since December 27, 2013
สำนักงานบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน 10330
โทร. +66 2218 9016 / +66 2218 9021 Fax. +66 2218 9016       
Copyright © 2013 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.