ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา
รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Natavut คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ
ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตสาธารณสุข
Phanomporn Vanichanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
อ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา
อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์