• กิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ฝ่ายกิจการนิสิตประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนานิสิตทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การบริการสังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู้และคุณธรรมในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ นำชื่อเสียงมาสู่คณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นฝ่ายกิจการนิสิตยังมีการดำเนินงานด้านบริการสวัสดิการแก่นิสิตในเรื่องของทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านวินัยนิสิต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนา นิสิต และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมเพื่อให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมในความสามารถทางด้านต่าง ๆ

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


Page

กิจกรรม


Page