• กิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมของนิสิต


กิจกรรมโดยชมรม

1. ฝ่ายวิชาการ

 • ชมรมวิชาการ
  • ค่ายอยากเป็นหมอฟัน
  • "Open your mouthFacebook page
 • ชมรมวิเทศน์สัมพันธ์ ได้แก่
  • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาทันตแพทย์จุฬาฯ-ต่างประเทศ
  • การประชุม APDSA (Asia-Pacific Dental Student Association Annual Year Congress)
  • โครงการพัฒนาภาษา

2. ฝ่ายกีฬา

 • ชมรมกีฬา
  • กีฬาเฟรชชี (กีฬาน้องใหม่)
  • กีฬา 5 หมอ
  • New kids sport
  • กีฬาระหว่างคณะฯ

3. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมดนตรีไทย
  • พิธีบายศรีรับขวัญน้องใหม่
  • พิธีบายศรีปัจฉิมนิเทศ
  • งานมุฑิตาจิตรคณาจารย์อาวุโส
  • พิธีไหว้ครู
  • งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 • ชมรมดนตรีสากล
  • วงดนตรีสากล The Dent
  • งานราตรีน้องใหม่ (Freshy Dent)
  • Concert Contest
  • งานอำลาพี่ (Bye Nior)
 • ชมรมโฟโต้
  • สัมมนาชมรมถ่ายภาพ
  • กิจกรรมเดินทางบันทึกภาพ
  • กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายและประกวดภาพ
  • กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ
 • ชมรมแสงเสียง
  • ประกวดคาราโอเกะ (Karaoke Contest)
  • นิสิตอาจารย์ประสานเสียงเพลง
  • กิจกรรมหนังสั้น
 • ชมรม Folksong
  • Folksong Contest

activity3 activity5


4. ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

 • ชมรมค่าย
  • ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
  • ค่ายอนามัยชุมชน
  • ค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • ค่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • กิจกรรมอื่น ๆ ของสโมสรนิสิตฯ
 • กิจกรรมห้องเพลง
 • กิจกรรมก้าวสู่พี่
 • Dent Camp
 • งานสีเขียว
 • อื่นๆ

 กิจกรรมแนะนำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ค่ายอยากเป็นหมอฟัน

ค่ายอยากเป็นหมอฟันถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในการเรียนต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ลองสัมผัสการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงได้ลองทดลองทำงานหัตถการ (hands-on) ต่าง ๆ เช่นการดัดลวดสำหรับการทำรีเทนเนอร์ การทดลองอุดฟันลงบนแบบฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเรียนต่อไป

ค่ายนี้จัดขึ้นในช่วงธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน (ค้างคืนภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ) และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. Dent Chula open house

Dent Chula Open House เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทางทันตกรรมสำหรับผู้ที่สนใจและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วยบูธให้ความรู้ต่าง ๆ มากมายและกิจกรรมประกอบความรู้ตลอดวัน รวมถึงให้ทดลองทำหัตถการอย่างง่าย และยังมีพิพิธภัณฑ์อีก 2 แห่งภายในคณะให้ได้รับชม คือพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์จริงแห่งแรกด้วยเทคนิคพลาสติเนชั่น ทำให้ไม่มีความเหม็นของกลิ่นน้ำยา ไม่มีการเน่าสลายและสามารถคงอยู่ได้นาน และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ที่ก่อตั้งขึนเพื่อเป็นการระลึกถึงหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ คณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และเป็นที่จัดแสดงของหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคยทำพระทนต์สมัยยังทรงพระเยาว์อีกด้วย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Dent Chula Open House 2019


กิจกรรมแนะนำสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

1. ค่าย Dent Camp

ค่าย Dent Camp มีัวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ว่าภายใน 6 ปีนี้นิสิตจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ส่วนประกอบของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การทำงานของร่างกายและควบคุมสมดุลต่าง ๆ ในร่างกาย การเพาะเลีียงเชื้อในห้องแล็ป จนถึงความรู้ต่าง ๆ ในด้านทันตกรรม ทั้งการบูรณะฟันด้วยวัสดุต่าง ๆ การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน การทำฟันปลอมแบบถอดได้และติดแน่น ฯลฯ และได้ทดลองทำหัตถการอย่างง่ายหลาย ๆ ชนิด เช่น การวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันแบบแมนนวล การฝึกดัดลวดรีเทนเนอร์ เป็นต้น รวมถึงมีสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตภายในคณะและโปรโมทค่ายอื่น ๆ ที่นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ในอนาคต

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกรุ๊ป LINE ประจำชั้นปี

2. ค่ายทวิพบ

ค่ายทวิพบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่จะเป็นปีที่สามารถช่วยเหลือนิสิตได้ดีที่สุดโดยมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยงประกอบกับการแสดงและวิดิทัศน์ต่าง ๆ มากมายให้ได้รับชม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลยสายรหัสปี 2-6 ที่จะคอยช่วยสนับสนุนนิสิตและเป็นที่ปรึกษาตลอดการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกรุ๊ป LINE ประจำชั้นปี

3. Freshy contest

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการร้องเพลงได้แสดงความสามารถบนเวทีโดยมีนิสิตชั้นปีอื่น ๆ เป็นผู้รับชมและเปิดโอกาสให้นิสิตต่างชั้นปีได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกรุ๊ป LINE ประจำชั้นปี

4.. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงการเรียนรู้ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ตลอด 6 ปี ทั้งหลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้นิสิตได้เลือกทำ สวัสดิการต่าง ๆ ที่นิสิตถึงจะได้รับ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตทันตแพทย์อย่างเต็มตัว ในช่วงบ่ายยังมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยเป็นผุ้รับฟังและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของนิสิตตลอด 6 ปีนี้ด้วย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกรุ๊ป LINE ประจำชั้นปี


กิจกรรมแนะนำสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2

1. ทำบุญอาจารย์ใหญ่ (ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากนิสิตชั้นปีที่ 2 ได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์กับอาจารย์ใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตอบแทนพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างของตนเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ โดยจัดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยจัดขึ้นอย่างสมเกียรติให้กับอาจารย์ใหญ่และญาติทุกท่านที่มาร่วมงาน


กิจกรรมแนะนำสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

1. เยี่ยมชมบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ

เป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้รู้จักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางทันตกรรม ได้เห็นวิธีการทำยาสีฟัน และได้เห็นงานวิจัยต่าง ๆ ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น ทำให้นิสิตได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนและสัมผัสถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเอง


กิจกรรมแนะนำสำหรับนิสิตทุกชั้นปีระหว่างปีการศึกษา

1. ค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติ

่เป็นค่ายทั่มีจุดประสงค์หลักให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในหลาย ๆ ด้านที่ยังอาจไม่เคยได้รับโอกาสให้ได้ลองทำงาน ได้ร่วมเดินทางไปกับนิสิตคณะต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณฺ์ และทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษฺ์ธรรมชาติร่วมกัน โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

2. ค่ายอนามัยชุมชน

เป็นค่ายที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือและให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขในชุมชนต่าง ๆ โดยนิสิตจะได้โอกาสร่วมเดินทางไปกับนิสิตคณะอื่น ๆ ในสายวิทย์สุขภาพเพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น โดยจัดขึ้นในช่วงมีนาคม-เมษายนของทุกปี

3. ค่ายม่วงสัมพันธ์

เป้นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้รู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพในอนาคต แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของตนเองกับผู้อื่น โดยจัดขึ้นในช่วงเมษายนของทุกปี

4. ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์ให้นิสิตร่วมเป็นจิตอาสาในการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่อเนกประสงค์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์ เช่น สร้างห้องสมุดชุมชน ซ่อมแซมโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชนในอนาคต ร่วมกับนิสิตคณะอื่น ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน โดยจัดขึ้นในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี

5. กิจกรรมไหว้ครู

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อรำลึกถึงคณาจารย์ผู้ส่งต่อความรู้ให้นิสิตให้เติบโตเป็นบุคคลที่พร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และมีกิจกรรมมอบโล่รางวัลเรียนดีและสร้างชื่อเสียงต่าง ๆ ให้กับคณะฯ ให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ภายในงาน


กิจกรรมระหว่างประเทศที่แนะนำให้นิสิตเข้าร่วม

1. งานประชุมใหญ่ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์นานาชาติ (ADPSA)

เป็นงานประชุมที่จัดขึ้นทุกปีและมีการเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพผู้จัดงานตามประเทศสมาชิกไปเรื่อย ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์จากนานาประเทศได้ทำความรู้จัด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่เพื่อนร่วมวิชาชีพในระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมของทุกปี