อ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร

Wareerat Chengprapakorn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์