THE ANNOUNCEMENT OF

thesis title approval and thesis examination committee

ครั้งที่/ปีการศึกษา
ได้รับอนุมัติ
(No./Acad. Year)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา
(Semester/Acad. Year)
ครั้งที่/ปี พ.ศ.
วันที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
(Approved by the Faculty of Dentistry Executive Board No./Year and Date)
รายชื่อนิสิต
(List of Student)
ไฟล์เอกสาร
(PDF)
6/2564 ปลาย/2564
(2nd/2021)
1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
(January 21, 2022)
 • นางสาวชนัดดา ปรีดีวงษ์ (Miss Chanadda Preedeewong)
 • นางสาวโชติมา ลาภนิมิตรอนันต์ (Miss Chotima Lapnimitanun)
 • นางสาวปรรฐวีร์ บารมีพิพัฒน์ (Miss Puntawee Barameepipat)
 • นายวางขาย ด่าว (Mr. Quang Khai Dao)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5/2564 ต้น/2564
(1st/2021)
17/2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
(December 24, 2021)
 • นายณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล (Mr. Narongrit Larpbunphol)
 • นางสาวพัชราภรณ์ กาวิละ (Miss Patcharaporn Gavila)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4/2564 ต้น/2564
(1st/2021)
16/2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
(November 26, 2021)
 • นางสาวรลดา พรธิฤทธิ์ (Miss Ronlada Porntirit)
 • นางสาวพัชรา กองยศสืบ (Miss Padchara Kongyodsueb)
 • นางสาวพิชชา สุวรรณศิลป์ (Miss Pitcha Suwannasin)
 • นางสาวศุภนันท์ วิสารทะ (Miss Supanant Visarnta)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3/2564 ต้น/2564
(1st/2021)
15/2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
(October 29, 2021)
 • นางสาวศุภรักษ์ ยมกกุล (Miss Suparaksa Yamockul)
 • นายเอกลักษณ์ ภู่แสนธนาสาร (Mr. Ekaluck Poosanthanasarn)
 • นางสาวพู นิน เตต (Miss Phu Hnin Thet)
 • นางสาวดนุธิดา สาเขตร์ (Miss Danuthida Saket)
 • นางสาวจุฑารัตน์ เผื่อนสุริยา (Miss Jutarat Phuensuriya)
 • นายรามัน วายูดิ (Mr. Rahman Wahyudi)
 • นายตวน ฟาน วาน (Mr. Toan Phan Van)
 • นางสาวพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ (Miss Phirinat Aurpanchasin)
 • นางสาวภัควลัญชณ์ รุจิรประเสริฐ (Miss Phakvalunch Rujiraprasert)
 • นายภูมินทร์ ชินภักดี (Mr. Pumin Chinpukdee)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2/2564 ต้น/2564
(1st/2021)
14/2564
วันที่ 17 กันยายน 2564
(September 17, 2021)
 • นางสาวฉฬภิญโญ อุ้มปรีชา (Miss Chalapinyo Umpreecha)
 • นายณภัทร ลภัสชวัล (Mr. Napat Lapaschaone)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1/2564 ต้น/2564
(1st/2021)
12/2564
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
(August 27, 2021)
 • นางสาวเพ็ญบุญญา ศิริปจะนะ (Miss Phenbunya Siripajana)
 • นายเสริมพร ทวีทรัพย์พิทักษ์ (Mr. Sermporn Thaweesapphithak)
 • นางสาวเมย์ สเว โย่ว โซว วิน (Miss May Thwe Kyaw Soe Win)
 • นายซอว์ เน มิน (Mr Saw Nay Min)
 • นางสาวรัชวิภา นาคภู่ (Miss Ratchawipa Nakphu)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
10/2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
(July 27, 2021)
 • นายรัชชา รักศักดิ์มนุษย์ (Mr. Ratcha Raksakmanut)
 • นางสาวชนิกานต์ จักษุพา (Miss Chanikarn Chaksupa)
 • เรืออากาศโทหญิงภาวิดา ภัทรประสิทธิ์ (Flog.Off. Pawida Pataraprasit)
 • นางสาวณัฐวีร์ หวังพิริยะพาณิช (Miss Nattavee Wangpiriyapanish)
 • นางสาวธันยมัย ศัยศักดิ์พงษ์ (Miss Tanyamai Saisakphong)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
7/2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
(June 25, 2021)
 • นางสาววรพร หอมเสียง (Miss Woraporn Homsiang)
 • นางสาวฐานิกา ผลินยศ (Miss Thanika Phlinyos)
 • นางสาวมานา นราธิปกร (Miss Mana Naratippakorn)
 • นางสาวพิมพ์พร มีขันทอง (Miss Pimphorn Meekhantong)
 • นางสาววิตา บูรณถาวรสม (Miss Wita Buranathavornsom)
 • นางสาวพลอยไพลิน รดีสุจริตกุล (Miss Ploypailin Radeesujalitkul)
 • นางสาววิชญา ลิขิตนุรักษ์ (Miss Wichaya Likitnuruk)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
6/2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
(May 21, 2021)
 • นางเยาวพา จันทรบุตร (MMrs Yaowapa Chantaraboot
 • นายธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา (Mr. Teerawat Sukpaita
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8/2563 ปลาย/2563
4/2564
วันที่ 23 เมษายน 2564
(April 23, 2021)
 • นางสาวธันย์ชนก ศิลประเสริฐสุข (Miss Thunchanok Sinprasurdsook)
 • นางสาวเพ็ญชนก แสนทวีสุข (Miss Penchanok Santhaveesuk
 • นายศุภณัฐ จงศิริ (Mr Suppanut Jongsiri)
 • นางสาวจินต์จุฑาภัค ทองดี (Miss Jinjudhapak Thongdee)
 • นายปัชฌาย์ ไม้วัฒนา (Mr Phatcha Maiwatana)
 • นางสาวนันทพัชร พนมยงค์ (Miss Nuntapat Banomyong)
 • นางสาวอัญชิสา วีระสืบพงศ์ (Miss Anchisa Weerasubpong)
 • นางสาววรรณวนัช สิงห์ทอง (Miss Wanwanat Singthong)
 • นายอดิศร จิรสุวรรณกุล (Mr Adison Jirasuwannakul)
 • นางสาวปิ่นมุก สุภาไชยกิจ (Miss Pinmuk Supachaiyakit)
 • นายฐานัส ลิ่ววัฒนากรณ์ (Mr Thanus Liwwattanakorn)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
3/2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564
(March 19, 2021)
 • นางสาวสุชญา ตันตระโชติ (Miss Suchaya Tantrachoti)
 • นายจันดารงค์ ฮุย (Mr Chandarong Huy)
 • นางสาวพลินี หงส์ไพฑูรย์ (Miss Palinee Hongpaitoon)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
2/2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
(February 19, 2021)
 • นางสาวปณิดา เมธาวิทย์ (Miss Panida Methawit)
 • นางสาวปัณฑ์ชนิต จินดาโรจนกุล (Miss Phanchanit Jindarojanakul)
 • นายยศพล สงพุ่ม (Mr Yosaphon Songphum)
 • นางสาวชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ (Miss Chavirakarn Manphibool)
 • นายวิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ (Mr Visessan Pornsirianand)
 • นางสาววิวรรณ ทิพยางกูร (Miss Wiwan Tipyanggul)
 • นางสาวปกฉัตร บุญภู (Miss Pokchat Bunpu)
 • นายศุภชัย อันมานะตระกูล (Mr Supachai Unmanatakoon)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5/2563 ปลาย/2563
(2nd/2020)
1/2564
วันที่ 22 มกราคม 2564
(January 22, 2021)
 • นางสาวธัญภัค คงบุญวิจิตร์ (Miss Tanyapak Kongboonvijit)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4/2563 ต้น/2563
(1st/2020)
19/2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
(December 25, 2020)
 • นางสาวฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ (Miss Chatvadee Kornsuthisopon)
 • นางสาวธนิดา ยศพิบูลย์วงศ์ (Miss Thanida Yotpibulwong)
 • นายอธิคุณ ประดิษฐ์ปภา (Mr Athikhun Praditpapha)
 • นางสาวพิชนี แซ่อาวเอี้ยง (Miss Pichanee Saeoweiang)
 • นางสาวญาณิศา วงษ์บัณฑิตย์ (Miss Yanisa Wongbanthit)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3/2563 ต้น/2563
(1st/2020)
17/2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(October 30, 2020)
 • นางสาวอรณัฐ ปรัชญกุล (Miss Auranat Prachayakul)
 • นางสาวพศิกา เทียนเงิน (Miss Pasika Thien-Ngern)
 • นางสาวสลิลทิพย์ เจริญพงศ์ (Miss Salinthip Charoenpong)
 • นางสาวจรัสวรรณ วิจิตรโกเมน (Miss Jaraswan Vichitgomen)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2/2563 ต้น/2563
(1st/2020)
15/2563
วันที่ 28 กันยายน 2563
(September 28, 2020)
 • นางสาวภัสธารีย์ จารุศรีพัฒน์ (Miss Pastharee Jarusripat)
 • นางสาวขวัญฤทัย สมศักดิ์ (Miss Kwanrutai Somsak)
  icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1/2563 ต้น/2563
(1st/2020)
13/2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
(August 28, 2020)
 • นายจิรวิชญ์ อินทยาท (Mr. Jirawit Inthayat)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
11/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
(July 31, 2020)
 • นางสาววี่ เจิน หง็อก ทรี (Ms. Vy Tran Ngoc Thuy)
 • นายสุทธิเกียรติ สมวสุนธรา (Mr. Suttikiat Somvasoontra)
 • นางสาววดี สุคนธสิงห์ (Miss Wadee Sukontasing)
 • นายชิน ปุรินทราภิบาล (Mr. Chin Purintarapiban)
 • นางสาวอดิศา สุธิราธิกุล (Miss Adisa Suthirathikul)
 • นางสาวทิตยา ไชยบุญญารักษ์ (Miss Thitaya Chaiboonyarak)
 • นางสาวพัชรนันท์ บรมปิยสวัสดิ์ (Miss Patcharanun Borompiyasawat)
 • นายตวงสิน พฤกษสุวรรณ (Mr. Twongsin Prucksasuwan)
 • นายจงฮั่น ใช่ (Mr. Jonghann Chai)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
10/2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
(June 26, 2020)
 • นางสาววาสิตา พงศ์วัฒนะ (Miss Wasita Pongwattana)
 • นางสาวชาคริยา ดอนปิ่นไพร (Miss Chakriya Donpinprai)
 • นายอนุตร ภักดิกมล (Mr. Anutara Bhaktikamala)
 • นางสาวปรินทร สิโยพุทธวงศ์ (Miss Parinthorn Siyoputhawong)
 • นางสาวพิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ (Miss Pimduean Sivavong)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
8/2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
(May 22, 2020)
 • นางสาวนฤพร องค์ประกอบกุล (Miss Narubhorn Ongprakobkul)
 • นางสาวณัฐาภรณ์ ประวิตรางกูร (Miss Natthaporn Pravitharangul)
 • นางอินดรานี สุลิสโยวาติ (Mrs. Indrani Sulistyowati)
 • นางสาวปาจรีย์ เติมรุ่งเรืองเลิศ (Miss Pajaree Termrungruanglert)
 • นางสาวอิษยา กังวานชัยกุล (Miss Isaya Kungvarnchaikul)
 • นายสิรภัทร พิพัฒนฉัตร (Mr. Sirapat Pipattanachat)
 • นางสาวสุรีย์พร โอฬารสกุลวงศ์ (Miss Sureeporn Oransakunwong)
 • นางสาวจุฑาสินี พรพลศรัณย์ (Miss Jutasinee Pornpolsarun)
 • นายธนกร ทิมขำ (Mr. Thanakorn Thimkam)
 • นางสาวปิยวรรณ จิรายุสกมล (Miss Piyawan Jirayusakamol)
 • นางสาวภาวิณี วิริยะเสถียรกุล (Miss Pawinee Wiriyasatiankun)
 • นางสาวปภาวี สมฤทธิ์ (Miss Paphawee Somrit)
 • นางสาวสลิลลา ลิขิตปรีดา (Miss Salinla Likhitpreeda)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
มติเวียน 4/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
(May 19, 2020)
 • นางสาวเออร์นิ สุลิสอิยานิ (Miss Erni Sulistiyani)  
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
6/2563
วันที่ 27 มีนาคม 2563
(March 27, 2020)
 • นางสาวฉัตรวรินทร์ สกุลแต้ (Miss Chatwarin Sakultae)
 • นางสาวจุฑามาศ กาลเนาวกุล (Miss Juthamas Karnowakul)
 • นางสาวทิพย์ธิดา ธีรรัฐ (Miss Thipthida Theerarath)
 • นางสาวปณัฏ ปิยคุณากร (Miss Panat Piyakhunakorn)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5/2562 ปลาย/2562
(2nd/2019)
4/2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
(February 28, 2020)
 • นางสาววิรงรอง วงศ์กิติกำจร (Miss Wirongrong Wongkitikamjorn)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4/2562 ปลาย/2562 (2nd/2019) 2/2563
วันที่ 24 มกราคม 2563
(January 24, 2020)
 • นายถิระ ฟ้าเรืองแสง (Mr. Thira Faruangsaeng)
 • นางสาวชวิสา ตั้งจิตติพร (Miss Chawisa Thangjittiporn)
 • นางสาวกุลปริยา ประวีณวงศ์วุฒิ (Miss Kulpriya Pravinvongvuthi)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3/2562 ต้น/2562 (1st/2019) 17/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
(October 25, 2019)
 • นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์วิจิตร (Miss Nattakarn Povichit)
 • นางสาวพักตร์นิสา สิทธิกรไพบูลย์ (Miss Paknisa Sittikornpaiboon)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2/2562 ต้น/2562
(1st/2019)
16/2562
วันที่ 27 กันยายน 2562
(September 27, 2019)
 • เรืออากาศโทหญิงสิริพรรณ สิมะเศรษฐ์ (Flg.Off.Siripan Simasetha)
 • นางสาวสุนิดา อิงควงศ์ (Miss Sunida Engkawong)
 • นายภวัต นิมมาวิชญ์ (Mr. Pawhat Nimmawitt)
 • เรือโทเนตณฎา จงเรืองศรี (Lt.Jg. Net-Nada Chongruangsri)
 • นางสาวณฐพร ดีศรีเจริญเกียรติ (Miss Nataporn Deesricharoenkiat)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1/2562 ต้น/2562
(1st/2019)
14/2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
(August 23, 2019)
 • นางสาวชนิดา ชัยวร (Miss Chanida Chaiworn)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7/2561 ปลาย/2561
(2nd/2018)
11/2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
(June 28, 2019)
 • นางสาวกชกร เล็กวิจิตรธาดา (Miss Kochakorn Lekvijittada)
 • นางสาวชุติมณฑน์ ฑีฆวาณิช (Miss Chutimont Teekavanich)
 • นางสาวอรณิชา ผูกทวนทอง (Miss Ornnicha Pooktuantong)
 • นางสาวธัญชนก ปุรณะภักดี (Miss Tanchanok Puranapakdee)
 • นายคงธรรม วิมลสุทธิกุล (Mr. Kongthum Wimonsutthikul)
 • นางสาวโสภิดา ที่พึ่ง (Miss Sopida Thipung)
 • นางสาวรติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล (Miss Ratirat Chotipanvidhayakul)
 • นางสาวรติกร วัฒนานิยม (Miss Ratikorn Watananiyom)
 • นางสาววาริน สิทธิไวทยาภรณ์ (Miss Warin Sittiwaitayaporn)
 • นายวีรวัต คุณากรสวัสดิ์ (Mr. Wirawat Kunakornsawat)
 • นางสาวอริสสา อำนวยโชติทวี (Miss Arissa Amnuaychottawe)
 • นางสาวธฤษวรรณ แสงประเสริฐกุล (Miss Tharitsawan Sangprasertkul)
 • นางสาวกีรติพร กีรติบำรุงพงศ์ (Miss Keratiporn Keratibumrungpong)
 • นางสาวรินรดา ภิรมย์ภักดิ์ (Miss Rinrada Pirompak)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6/2561 ปลาย/2561
(2nd/2018)
8/2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
(May 24, 2019)
 • นางสาวโชษิตา ธีระเกษมสุข (Miss Chosita Teerakasemsuk)
 • นายปรัชญา บุญสอง (Mr. Pratya Boonsong)
 • นางสาวศิพิมพ์ คงเอี่ยม (Miss Siphim Khongaiam)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9/2559 ปลาย/2559
(2nd/2016)
มติเวียน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(July 20, 2017)
 • นางสาวนาน ทู เล เชียง (Miss Nhan Thu Le Truong)
icon file pdf คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย