ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Prof. Pornchai Jansisyanont

Dean, Faculty of Dentistry
Chulalongkorn University

Associate Dean

damrong 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Damrong Damrongsri

Associate Dean for Administrative
suphot 23 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Natthavoot Koottathape

Associate Dean for Physical Resources
suphot 22 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Suphot Tamsailom

Associate Dean for Academic Affairs
pairoj 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Pairoj Linsuwanont

Associate Dean for Graduate Studies
thanaphum 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Prof. Thanaphum Osathanon

Associate Dean for Research Affairs
kasekarn 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Kasekarn Kasevayuth

Associate Dean for Strategy and Organization Development
pisha 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Pisha Pittayapat

Associate Dean for Hospital
kajorn 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Kajorn Kungsadalpipob

Associate Dean for Student Affairs
rangsima 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Lt. Rangsima Sakoolnamarka

Associate Dean for International Affairs Corporate Communication and Social Activities

Assistant Dean

pavena 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Pavena Chivatxaranukul

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการเงิน และการบัญชี
atikom 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Atikom Surintanasarn

ผู้ช่วยคณบดี ด้านอาคารสถานที่และการซ่อมแซม
philaiporn 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Philaporn Vivatbutsiri

ผู้ช่วยคณบดี ด้านอาชีวะอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
kanoknadda 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Kanoknadda Tavedhikul

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการเรียน การสอน
และการประกันคุณภาพหลักสูตรก่อนปริญญา
piyamas 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Piyamas Sumreykanchanakij

ผู้ช่วยคณบดี ด้านมาตรฐาน
และนวัตกรรมหลักสูตรก่อนปริญญา
risa 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Risa Chaisuparat

ผู้ช่วยคณบดี ด้านมาตรฐาน
และนวัตกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
paksinee 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Paksinee Kamolratanakul

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการศึกษาต่อเนื่อง
และกิจการนิสิตหลังปริญญา
thantrira 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Prof. Thantrira Porntaveetus

ผู้ช่วยคณบดี ด้านยุทธศาสตร์ การติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
chalida 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Chalida Limjeerajarus

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหารวิจัย
และนวัตกรรม
issarapong 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Issarapong Kaewkamnerdpong

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประกันคุณภาพองค์กร
และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
oraphan 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Oraphan Rungrojwittayakul

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการ
และคลินิกบริการพิเศษ
chongpean 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

พว.จงเพียร จิรโชคโสภณ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการพยาบาล
และการประกันคุณภาพ
soranun 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Soranun Chantarangsu

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
panida 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Panida Thanyasrisung

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
kittisak 21 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Kittisak Thotsaporn

ผู้ช่วยคณบดี ด้านสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม
ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Assist. Prof. Supreda Srithanyarat

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิรัชกิจ
และสื่อสารองค์กร