ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาส์นจากคณบดี

กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย แห่งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทันตแพทย์ศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสถาบันการศึกษาหลักของประเทศยาวนานถึง 80 ปี ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีของบุคลากรทุกฝ่าย

แนวทางในการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอนาคต คือการมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางทันตกรรมชั้นนำระดับโลก ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้นำทางวิชาชีพ คณะฯ จะเป็นสถาบันวิจัยชั้นเลิศที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาการทำงานของทันตแพทย์ไทย และแก้ปัญหาของประชาชนด้านทันตกรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าที่จะอยู่ในอันดับ 1 – 150 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects คณะฯ จะมีการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร จะมีการพัฒนาอย่างเหมาะสม มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคณะฯ จะเป็นสถาบันที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีความมั่งคงทางการเงิน เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระผมจึงอยากเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความสำเร็จที่ท้าทายนี้ร่วมกันต่อไปครับ

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดี

damrong 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
suphot 23 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ

รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ
suphot 22 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
pairoj 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
thanaphum 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย
kasekarn 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์
และการพัฒนาองค์กร
pisha 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายโรงพยาบาล
kajorn 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
rangsima 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ.ดร.รังสิมา
สกุลณะมรรคา

รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ช่วยคณบดี

pavena 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการเงิน และการบัญชี
philaiporn 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านอาชีวะอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
kanoknadda 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการเรียน การสอน
และการประกันคุณภาพหลักสูตรก่อนปริญญา
piyamas 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านมาตรฐาน
และนวัตกรรมหลักสูตรก่อนปริญญา
risa 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านมาตรฐาน
และนวัตกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
paksinee 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการศึกษาต่อเนื่อง
และกิจการนิสิตหลังปริญญา
thantrira 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านยุทธศาสตร์ การติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
chalida 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหารวิจัย
และนวัตกรรม
issarapong 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประกันคุณภาพองค์กร
และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
oraphan 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการ
และคลินิกบริการพิเศษ
chongpean 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พว.จงเพียร จิรโชคโสภณ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการพยาบาล
และการประกันคุณภาพ
soranun 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
panida 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
kittisak 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร

ผู้ช่วยคณบดี ด้านสื่อสารองค์กร
ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิรัชกิจ