• สำนักงานผู้อำนวยการ
 • งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • งานทันตกรรมบริการพิเศษ
 • งานคลินิกนิสิตปริญญาบัณฑิต
 • งานคลินิกเฉพาะทาง
 • งานปฏิบัติการทันตกรรม
 • งานบริการอุปกรณ์ทางแพทย์
 • งานเภสัชกรรม
 • ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก
 • ศูนย์ทันตสารสนเทศ
 • ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์
 • ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก