• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนะนำ Visiting Professor ของคณะทันตแแพทยศาสตร์ จุฬา Dr. Nikos Mattheos

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำ Visiting Professor ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Dr. Nikos Mattheos  

Dr. Mattheos เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียมที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง และเป็น Affiliate Professor ณ University of Malmo และ Karolinska Institute โดย Dr. Mattheos จะดูแลการพัฒนางานวิจัยคุณภาพสูงทางด้านทันตกรรมรากเทียม และพัฒนาหลักสูตรรวมถึงกิจกรรมการเรียนการด้านทันตกรรมรากเทียม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Introducing Visiting Professor – Associate Professor Dr. Nikos Mattheos

Dr. Mattheos is currently a visiting professor at Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. His current visiting professor term is 2020 to 2022. He will foster and mentor a high-quality research activity in the field of implant dentistry. Also, he will engage in post-graduate training as well as curriculum improvement in implant dentistry related programs. Welcome Dr. Mettheos to our Dent Chula Team.