• ข่าวสารล่าสุด
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Medical aesthetic treatment” โดย Dr.Michihiko Kinoshita
คณะทันตแพทย์ฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทย์ฯ ให้บริการตรวจฟันที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)

Read More
สุทธาสิโนบล

คู่สายชลงามวิไล คุณธรรมประจำใจ ต้องมีไว้คู่วิชา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  0-2218-8705

   icon intranet