13 national                   tri u banner
สุทธาสิโนบล

คู่สายชลงามวิไล คุณธรรมประจำใจ ต้องมีไว้คู่วิชา

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม

ทีมคณาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม

รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยวัฒน์

 

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80

บริจาคเงิน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่า

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  0-2218-8705