คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Saw Nay Min นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรทันตสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Smile Train/ GOHIRN (Global Oral Health Inequalities Research Network) ในงานประชุม 2022 IADR/APR General Session & Exhibition