• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมอพยพหนีไฟ (ภาคทฤษฎี) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมอพยพหนีไฟ (ภาคทฤษฎี) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า 93