• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้น 2 (HA) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)