Program overview

Periodontology

Program offer

1.

Master of Science

2 years full-time

Duration

Thai, English

Language of instruction

2.

Higher Graduate Diploma

International Program

3 years full-time

Duration

Thai, English

Language of instruction

3.

Residency Training

3 years full-time

Duration

Thai, English

Language of instruction

How to apply

Master of Science Program in Periodontics

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 17, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/11lD1uz5M9vhzMf0-569qaIucmI5-qOaR/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1nWTYwc8TUrI4hjAaSMWoyIoutdzkWL7l/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9U2-qNPRJyf1BPO47wyjwahm03YJBjmLbyvb2k-2sd3bTZQ/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Miss.Prapus Varin
Department of Periodontology,
Floor 18 Boromnajsrinakharindra Building

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Periodontology and Dental Implant

International Program

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 17, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1-t0lyAhAfJMao8pi7xkdgSGI3YC36WOE/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9U2-qNPRJyf1BPO47wyjwahm03YJBjmLbyvb2k-2sd3bTZQ/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Miss.Prapus  Varin
Department of Periodontology,
18th Floor, Boromnajsrinakharindra Building

เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านทาง https://www.royalthaident.org/examination/train

ความเป็นมาของหลักสูตร

ในอดีตการเรียนการสอนวิชาปริทันตวิทยาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากในขณะนั้น เห็นว่าในภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ช่องปากอยู่จำนวนหนึ่ง และทางปริทันตวิทยาอีกจำนวนหนึ่ง หากแยกเป็น 2 ภาควิชาอย่างชัดเจน จะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยในแต่ละสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภาควิชาปริทันตวิทยาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 อันเป็นผลจากความพยายามและความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นภาควิชาปริทันตวิทยามุ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตเป็นหลัก รับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงปีละ 2 คน ต่อมาจึงขยายจำนวนรับเป็น 5 คน ในปี พ.ศ. 2528 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เป็นผลให้ภาควิชาฯมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2545 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพื่อต่อยอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอีก 1 ปี และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคุณสมบัติในการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทยสภา ภาควิชาได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาปริทันตวิทยาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสนใจทันตสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงเพิ่มมากขึ้น ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก ทันตแพทย์จึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านมากขึ้นเช่นกัน ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก โดยเฉพาะโรคปริทันต์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟัน

การให้บริการด้านการดูแลรักษาด้านปริทันตวิทยา โดยเฉพาะโรคปริทันต์ขั้นรุนแรงและซับซ้อน ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งยังขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขานี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย หลักสูตรจึงมีการวางแผนในการผลิตบัณฑิตด้านปริทันตวิทยา และงานวิจัยทางด้านสาเหตุของการเกิดโรค การดำเนินโรค ตลอดจนการรักษา และการป้องกันโรค โดยสอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่รูปแบบ ที่เน้นผลการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

Faculty

Professor Dr.RANGSINI MAHANONDA Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์


Assoc. Prof. SUPHOT TAMSAILOM Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รศ.ทพ.สุพจน์  ตามสายลม


Assist. Prof. ORAWAN CHARATKULANGKUN Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รศ.ทพญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูร


Assist. Prof. Dr. CHANTRAKORN CHAMPAIBOON Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร  แจ่มไพบูลย์


อ.ศานุตม์ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รศ.ทพญ.ศานุตม์  มังกรกาญจน์

Assist. Prof. KAJORN KUNGSADALPIPOB Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รศ.ทพ.ขจร  กังสดาลพิภพ

Assist. Prof. Dr. SUPREDA SRITHANYARAT Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา  ศรีธัญรัตน์

Dr. ATTAWOOD LERTPIMONCHAI Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย

Assist. Prof. SIRIKARN ARUNYANAK Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทพญ.ศิริกาญจน์  อรัณยะนาค

Dr. WICHAYA WISITRASAMEEWONG Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพญ.ดร.วิชญา  วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

Dr. KANOKNADDA TAVEDHIKUL Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา  ตะเวทีกุล

Dr. PIMCHANOK SUTTHIBOONYAPAN Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพญ.พิมพ์ชนก  สุทธิบุณยพันธ์

Dr.NISACHON SIRIPAIBOONPONG Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพญ.นิศาชล  ศิริไพบูลย์พันธ์

อ.กันตภณ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อ.พรรณ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพญ.พรรณ พงษ์เสฐียร

Which program is right for you?

Contact program

ภาควิชาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8849 – 50
 • Email prapus.v@chula.ac.th
 • Facebook