Program details

Master of Science Program in Periodontics

shutterstock 407323069 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

2

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Master of Science (M.Sc.)

Language of instruction:

Thai, English

Total credits:

42 credits

Highlights:

 • หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ASEAN university network quality assurance (AUN-QA)
 • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
 • งานวิจัยมีคุณภาพ มีความร่วมมือกับสถาบันทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
 • งานคลินิก: ได้ทำการรักษาที่หลากหลายทั้งงานปริทันตวิทยาและรากเทียม

ความเป็นมาของหลักสูตร

ในอดีตการเรียนการสอนวิชาปริทันตวิทยาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากในขณะนั้น เห็นว่าในภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ช่องปากอยู่จำนวนหนึ่ง และทางปริทันตวิทยาอีกจำนวนหนึ่ง หากแยกเป็น 2 ภาควิชาอย่างชัดเจน จะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยในแต่ละสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภาควิชาปริทันตวิทยาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 อันเป็นผลจากความพยายามและความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นภาควิชาปริทันตวิทยามุ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตเป็นหลัก รับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงปีละ 2 คน ต่อมาจึงขยายจำนวนรับเป็น 5 คน ในปี พ.ศ. 2528 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เป็นผลให้ภาควิชาฯมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2545 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพื่อต่อยอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอีก 1 ปี และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคุณสมบัติในการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทยสภา ภาควิชาได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาปริทันตวิทยาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสนใจทันตสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงเพิ่มมากขึ้น ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก ทันตแพทย์จึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านมากขึ้นเช่นกัน ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก โดยเฉพาะโรคปริทันต์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟัน

การให้บริการด้านการดูแลรักษาด้านปริทันตวิทยา โดยเฉพาะโรคปริทันต์ขั้นรุนแรงและซับซ้อน ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งยังขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขานี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย หลักสูตรจึงมีการวางแผนในการผลิตบัณฑิตด้านปริทันตวิทยา และงานวิจัยทางด้านสาเหตุของการเกิดโรค การดำเนินโรค ตลอดจนการรักษา และการป้องกันโรค โดยสอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่รูปแบบ ที่เน้นผลการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 1389890039 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
1

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้การรักษาผู้ป่วย และการทำงานวิจัย

คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาปริทันตวิทยา โดยเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนคณาจารย์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับจำนวนนิสิต โดยอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคิดเป็น 1:1.5

2

งานวิจัย

ภาควิชาปริทันตวิทยามีความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา และงานทันตกรรมรากเทียมเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งมีความพร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปริทันต์และรากฟันเทียม และศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ทำให้งานวิจัยของภาควิชาเป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

3

งานคลินิก

นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาปริทันตวิทยาจะมีโอกาสได้วางแผนและทำการรักษาผู้ป่วยที่หลากหลาย ทั้งในงาน surgical และ non-surgical periodontal treatment เช่น การทำ regeneration, การผ่าตัดปิดเหงือกร่น, การทำ crown lengthening เป็นต้น รวมทั้งงานศัลยกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมรากเทียม เช่น การทำ free gingival graft, การทำ ridge augmentation, การทำ sinus augmentation, การฝังรากเทียม เป็นต้น คลินิกบัณฑิตปริทันตวิทยามีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือที่มีความทันสมัย และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งจะช่วยให้การทำงานของนิสิตเป็นไปอย่างราบรื่น

ความร่วมมือ

Perio Research Clusters Collaborations Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Professor Isao Ishikawa, Tokyo Women’s Medical University

ผลงาน

 • งานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง :  In vivo periodontium formation around titanium implants using periodontal ligament cell sheet. Washio K, Tsutsumi Y, Tsumanuma Y, Yano K, Srithanyarat SS, Takagi R, Ichinose S, Meinzer W, Yamato M, Okano T, Hanawa T, Ishikawa I. Tissue Eng Part A. 2018;24(15-16): 1273-1282.
 • Patent: Title: Complex of implant and cultured periodontal ligament cell sheet, method for manufacturing the same, and method for using the same Patent No. US 10,603,410 B2 Date of Patent: 31.03.2020  Applicant: Washio Kaoru, et al. Role: Inventor

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • Comparison of the Stem Cell Characteristics among Periodontium-Derived Human Mesenchymal Stromal Cells. (Prof. Isao Ishikawa)
 • Creation of Novel Periodontal Tissue Bearing Dental Implant: New formation of cementum around dental implants (Prof.Ishikawa, Dr.Kengo Iwasaki)

Professor Dean Morton, Indiana University School of Dentistry

ผลงาน

 • Clinician assessments and patient perspectives of single-tooth implant restorations in the esthetic zone of the maxilla: A systematic review. Arunyanak SP, Pollini A, Ntounis A, Morton D.J Prosthet Dent. 2017 Jul;118(1):10-17.

Prof. Toshiyuki Nagasawa, Health Science University of Hokkaido

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • Measurement of IgG antibody against bacterial peptides for the differential diagnosis of  Behçet’s disease from the other oral and ocular diseases in Thailand

Associate Professor Dr.Nikos Mattheos, ITI research grant

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • P4 medicine in peri-implant disease: predicting peri-implantitis treatment outcomes by clinical, microbiome, and host transcriptome profiling

United States Department of Justice, National Institute of Justice, Office of Justice Programs

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • Construction of the Forensic Microbiome Database with Enhanced Geosourcing Name of co-research or advisor = Lauren Brinkac Institution J. Craig Venter Institute, USA 2018

Professor Hom-Lay Wang, University of Michigan

ผลงาน

Professor Drew Weissman and Assistant Professor Norbert Pardi, University of Pennsylvania, US

ผลงาน

 • Patent Title: The Use of Growth Factor-Encoding Nucleoside-Modified mRNA for Periodontal Tissue and Bone Regeneration

Electricity Generating Authority of Thailand Study, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

ผลงาน

 • Charupinijkul A, Arunyanak S, Rattanasiri S, Vathesatogkit P, Thienpramuk L, Lertpimonchai A. The effect of obesity on periodontitis progression: the 10-year retrospective cohort study. Clinical Oral Investigations. 2021 Jan;26(1):535-42.
 • Tuntrakul S, Sutthiboonyapan P, Vathesatogkit P, Udomsak A, Tavedhikul K, Lertpimonchai A. Self-awareness of Individuals with Severe Periodontitis in Thai Adults. JDAT-DFCT (Supplement Issue). 2021:19-28.
 • Suwanprasit W, Lertpimonchai A, Thienpramuk L, Vathesatogkit P, Sritara P, Tamsailom S. Metabolic syndrome and severe periodontitis were associated in Thai adults: A cross‐sectional study. Journal of Periodontology. 2021 Oct;92(10):1420-9.
 • Chansawang K, Lertpimonchai A, Siripaiboonpong N, Thienpramuk L, Vathesatogkit P, Limpijankit T, Charatkulangkun O. The severity and extent of periodontitis is associated with cardio-ankle vascular index, a novel arterial stiffness parameter. Clinical Oral Investigations. 2021 Jun;25(6):3487-95.
 • Tiensripojamarn N, Lertpimonchai A, Tavedhikul K, Udomsak A, Vathesatogkit P, Sritara P, Charatkulangkun O. Periodontitis is associated with cardiovascular diseases: A 13‐year study. Journal of Clinical Periodontology. 2021 Mar;48(3):348-56.
 • Niramitchainon C, Mongkornkarn S, Sritara C, Lertpimonchai A, Udomsak A. Trabecular bone score, a new bone quality index, is associated with severe periodontitis. Journal of Periodontology. 2020 Oct;91(10):1264-73.
 • Mongkornkarn S, Suthasinekul R, Sritara C, Lertpimonchai A, Tamsailom S, Udomsak A. Significant association between skeletal bone mineral density and moderate to severe periodontitis in fair oral hygiene individuals. Journal of investigative and clinical dentistry. 2019 Nov;10(4):e12441.
 • Suthasinekul R, Mongkornkarn S, Sritara C, Lertpimonchai A, Tamsailom S, Udomsak A. Association of Skeletal Bone Mineral Density and Periodontitis in Postmenopausal Women of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Journal of the dental association of Thailand. 2019:312-323.
 • Lertpimonchai A, Rattanasiri S, Tamsailom S, Champaiboon C, Ingsathit A, Kitiyakara C, Limpianunchai A, Attia J, Sritara P, Thakkinstian A. Periodontitis as the risk factor of chronic kidney disease: Mediation analysis. Journal of clinical periodontology. 2019 Jun;46(6):631-9.

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม
 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา ประจําสถานพยาบาลในภาครัฐ และเอกชน
Periodontics 01 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Periodontics 02 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Periodontics 03 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2

แผนการศึกษา

 • 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)

รายวิชาและหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชา
30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
22 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
1 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
7 หน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Master of Science Program in Periodontics

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 17, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/11lD1uz5M9vhzMf0-569qaIucmI5-qOaR/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1nWTYwc8TUrI4hjAaSMWoyIoutdzkWL7l/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9U2-qNPRJyf1BPO47wyjwahm03YJBjmLbyvb2k-2sd3bTZQ/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Miss.Prapus Varin
Department of Periodontology,
Floor 18 Boromnajsrinakharindra Building

รายละเอียดกำหนด วัน-เวลา และสถานที่ จัดสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
 • ความรู้ด้านปริทันตวิทยา
 • ความรู้ด้านงานวิจัย
 • ความเข้าใจในการอ่านวารสารภาษาอังกฤษ สาขาปริทันตวิทยา
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
(เวลา 09.00-12.00 น.)
ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชั้น 18 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
(เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)
ห้องประชุมภาควิชาปริทันตวิทยา
ชั้น 18 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภารับรองและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศนั้น ๆ ของผู้เข้าศึกษา และเคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป โดยให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก (หากได้ผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
 4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาใบรับรองปริญญาบัตร, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( transcript) ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภารับรอง (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสาร)
 2. สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสาร)  ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ได้ผลคะแนน CU-TEP น้อยกว่า 30 หรือ TOEFL น้อยกว่า 400 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.0
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสาร)
 4. สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสาร)
 5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทางทันตกรรมอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
 6. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสังกัด
 • ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านต้อง Add Line กลุ่มสมัครสอบ PerioCU คลิกที่ลิงค์ http://line.me/ti/g/RoQsXhEINO เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการดำเนินการรับสมัครสอบ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2218 8849 – 50 (คุณประภัส วารินทร์)
 • หรือที่ Line กลุ่มสมัครสอบ PerioCU
 • E-mail prapus.v@chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนภาคต้นและปลาย
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

ผลงานวิจัยนิสิต

Perio Research Publications Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ทพญ.วรัทยา  รัตนธรรมธาดา MISS WARATTAYA  RATTANATHAMMATADA
Rattanathammatada  W, Sa-Ard-Iam  N,Rerkyen  P, Champaiboon  C, Pichyangkul  S, Mahanonda  R. A Flow Cytometric Analysis of B Cell Profile in Healthy and Periodontal Disease Tissues. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หน้าที่ 304-310.

ทพญ.คีนนา ตันติกุล MISS KEENNA  TANTIKUL
Keenna Tantikul, Dr.Kanokwan Nisapakultorn. Comparison between the Intraoral Radiographs and the Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) for periodontal assessment. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1165-1174.

ทพญ.สรัญญา ธาวนพงษ์ MISS SARANYA  THAWANAPHONG
Thawanaphong  S, Sa-Ard-Iam  N, Mahanonda  R. Antigen-specificity of Plasma Cells in Periodontitis Lesions. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1205 – 1212.

ทพ.อาสาฬห์  ยงยุทธ MR. ARSARN  YONGYUTH
Yongyuth  A, Sa-Ard-Iam  N, Champaiboon  C, Mahanonda  R. CD103+ Resident Memory T Cells in Periodontitis Lesions. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศ หน้าที่ 51-58.

ทพญ.เมธิยา  นิมิตรปัญญา MISS METHIYA  NIMITPANYA
Methiya Nimitpanya, Dr.Kanokwan Nisapakultorn. Comparison between Intraoral Radiography (IOR) and Cone Beam Computed Tomography (CBCT) for Furcation Assessment and Treatment Decision. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1258-1265.

ทพญ.ดิษยวดี เกตุทัต MISS DISSAYAWADEE  KATUDAT
Katudat  D, Torrungruang  K and Mahanonda  R. Association between Chronic Periodontitis and Serum sST2, Cardiac Biomarker, in a Thai Population. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2559 (RSU National Research Conference 2016) หน้าที่ 100 – 108. 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

ทพญ.เบญจรัตน์  อิสระพิทักษ์กุล  MISS BENJARAT  ISARAPHITHAKKUL
Isaraphithakkul  B, Sa-Ard-Iam  N, Rerkyen  P, Mahanonda R. Expression of inflammatory mediators in CD103+ and CD103- T cells isolated from periodontitis tissues: a pilot study. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หน้าที่ 71-77.

ทพญ.มนัสนันท์  ชูสิริ MISS MANUTSANUN CHOOSIRI
Choosiri M, S.Srithanyarat S. Comparison of the Stem Cell Characteristics among Periodontium-derived Human Mesenchymal Stem Cells. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1388-1399.
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์(Poster Presentation) ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2562

ทพญ.พลอยศิริ  รัศมี MISS PLOYSIRI RASSAMEE
Ploysiri Rassamee, Kitti Torrungruang and Rangsini Mahanonda. Association between periodontitis and hypertension among a group of Thai adults. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารพระพิฆเณศ (STUDENT CENTER) (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 18-29

ทพ.ธีระภัทร์   สุริแสง MR. THEERAPHAT SURISAENG
Theeraphat Surisaeng, Rangsini Mahanonda, Noppadol Sa-Ard-Iam, Pimprapa Rerkyen TheerapatChanamuangkon and Chantrakorn Champaiboon. The use of modified mRNA encoding platelet-derived growth factor-BB as an innovation in periodontal regeneration. Proceedings of The 5th RSU International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2020. (Online Conference) Friday 1 sd May 2020. Rangsit University (Thailand) : pp.232-239

ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์ MR. PROMPHAKKON KULTHANAAMONDHITA
Promphakkon Kulthanaamondhita, Chantrakorn Champaiboon1, Noppadol Sa-Ard-Iam,  Pimprapa Rerkyen, Theeraphat Chanamuangkon and Rangsini Mahanonda. Utilization of modified mRNA encoding bone morphogenetic protein-2 for periodontal regeneration: an in vitro study. Proceedings of The 5th RSU International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2020. (Online Conference) Friday 1 sd May 2020. Rangsit University (Thailand) : pp.95-102

ทพญ.พรรณ พงษ์เสฐียร MISS PHAN BHONGSATIERN
Phan Bhongsatiern, Rangsini Mahanonda, Noppadol Sa-Ard-Iam, Theeraphat Chanamuangkon and Wichaya Wisitrasameewong. Protein expression after delivery of mRNA encoding PDGF-BB into rat gingiva: A Pilot Study. รายงานสืบเนื่องการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้าที่ 2748-2756

ทพ.จิรวิชญ์  อินทยาท MR. JIRAWIT INTHAYAT
Inthayat J, Petcharat P, Sa-Ard-Iam N, Srithanyarat S. Effects of supra-crestal gingival connective tissue-derived mesenchymal stem cells on cytokine production of macrophages in direct cell-cell contact condition. Proceedings of The 52nd National Graduate Research Conference (Virtual Online Conference). Burapha University Chon Buri (Thailand).  May 28, 2021:pp.1248-1258

ทพ.จงฮั่น ใช่ MR. JONGHANN CHAI
 Chai J, Siripaiboonpong N, Lertpimonchai A, Champaiboon C.  linical Outcomes of Implantoplasty in the Treatment of Peri-implantitis: A Systematic Review.  Proceedings of The 52nd National Graduate Research Conference (Virtual Online Conference), Burapha University Chon Buri (Thailand). May 28, 2021:pp.1315-1324

ทพญ. มานา นราธิปกร MISS MANA  NARATIPPAKORN
Naratippakorn M, Champaiboon C, Sa-Ard-Iam N, Meekhantong P, Sirakittiworapong J, Rerkyen P, Chanamuangkon T, Thongnuek P, Watchararot T,  Mahanonda R. Expression of Vascular Endothelial Growth Factor Protein in mRNA-Transfected Human Periodontal Ligament Cells. Proceedings of The 7th RSU International Research Conference 2022 [ONLINE]. Rangsit University (Thailand). APRIL 29, 2022:pp. 226-235

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8849 – 50
 • Email prapus.v@chula.ac.th
 • Facebook