shutterstock 407323069 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริทันตวิทยา

Periodontology

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


ความเป็นมาของหลักสูตร

ในอดีตการเรียนการสอนวิชาปริทันตวิทยาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากในขณะนั้น เห็นว่าในภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ช่องปากอยู่จำนวนหนึ่ง และทางปริทันตวิทยาอีกจำนวนหนึ่ง หากแยกเป็น 2 ภาควิชาอย่างชัดเจน จะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยในแต่ละสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภาควิชาปริทันตวิทยาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 อันเป็นผลจากความพยายามและความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นภาควิชาปริทันตวิทยามุ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตเป็นหลัก รับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงปีละ 2 คน ต่อมาจึงขยายจำนวนรับเป็น 5 คน ในปี พ.ศ. 2528 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เป็นผลให้ภาควิชาฯมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2545 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพื่อต่อยอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอีก 1 ปี และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคุณสมบัติในการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทยสภา ภาควิชาได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาปริทันตวิทยาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสนใจทันตสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงเพิ่มมากขึ้น ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก ทันตแพทย์จึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านมากขึ้นเช่นกัน ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก โดยเฉพาะโรคปริทันต์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟัน

การให้บริการด้านการดูแลรักษาด้านปริทันตวิทยา โดยเฉพาะโรคปริทันต์ขั้นรุนแรงและซับซ้อน ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งยังขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขานี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย หลักสูตรจึงมีการวางแผนในการผลิตบัณฑิตด้านปริทันตวิทยา และงานวิจัยทางด้านสาเหตุของการเกิดโรค การดำเนินโรค ตลอดจนการรักษา และการป้องกันโรค โดยสอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่รูปแบบ ที่เน้นผลการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.

คณาจารย์ประจำ

Professor Dr.RANGSINI MAHANONDA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์


Assoc. Prof. SUPHOT TAMSAILOM คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.สุพจน์  ตามสายลม


Assist. Prof. ORAWAN CHARATKULANGKUN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูร


Assist. Prof. Dr. CHANTRAKORN CHAMPAIBOON คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร  แจ่มไพบูลย์


อ.ศานุตม์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ศานุตม์  มังกรกาญจน์

Assist. Prof. KAJORN KUNGSADALPIPOB คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร  กังสดาลพิภพ

Assist. Prof. Dr. SUPREDA SRITHANYARAT คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา  ศรีธัญรัตน์

Dr. ATTAWOOD LERTPIMONCHAI คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย

Assist. Prof. SIRIKARN ARUNYANAK คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ศิริกาญจน์  อรัณยะนาค

Dr. WICHAYA WISITRASAMEEWONG คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพญ.ดร.วิชญา  วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

Dr. KANOKNADDA TAVEDHIKUL คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา  ตะเวทีกุล

Dr. PIMCHANOK SUTTHIBOONYAPAN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพญ.พิมพ์ชนก  สุทธิบุณยพันธ์

Dr.NISACHON SIRIPAIBOONPONG คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพญ.นิศาชล  ศิริไพบูลย์พันธ์

อ.กันตภณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อ.พรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ทพญ.พรรณ พงษ์เสฐียร

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8849 – 50
  • Email prapus.v@chula.ac.th
  • Facebook