Oral and Maxillofacial Surgery

Program details

Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral and Maxillofacial Surgery

shutterstock 439140979 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

1

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Certificate: Graduate Diploma in Clinical Sciences in Oral and Maxillofacial Surgery

Language of instruction:

Thai

Total credits:

26 credits

Highlights:

 • ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดี และต่อยอดความรู้ขั้นสูง
 • คิดเป็น และทำได้
 • ครอบครัวศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเป็นมาของหลักสูตร

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการทันตแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางมีมากขึ้น ทันตแพทย์ส่วนมากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการรักษาผู้ป่วยในระดับที่หลากหลาย

นอกจากนี้ขอบเขตของงานและปริมาณความต้องการการดูแลรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนั้นมีหลายระดับต่างๆ กัน ตั้งแต่งานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุดที่ไม่ยุ่งยาก การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยากในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ งานที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง เช่น การผ่าฟันคุดที่ยาก ผ่าฟันฝัง การผ่าตัดแก้ไขสันกระดูกขากรรไกรให้เหมาะกับการใส่ฟันปลอม การผ่าตัดใส่รากฟันเทียม การรักษาอุบัติเหตุที่เกิดกับฟันและกระดูกรองรับฟัน การรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟันที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น งานที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เช่น การรักษาโรคถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันที่ซับซ้อนหรือเกิดจากสาเหตุอื่น การรักษากระดูกขากรรไกรและใบหน้าหัก การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของสังคม ทันตแพทย์และความหลากหลายของงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จึงได้เปิดหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับทันตแพทย์ โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 1 ปี เหมาะสำหรับทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่สูงขึ้นในระดับกลาง อันเป็นความต้องการส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล รวมทั้งคลินิกทันตกรรมทั่วไป นอกจากนี้หลักสูตรยังมีส่วนในการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตผู้สนใจจะพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

national cancer institute 701 FJcjLAQ unsplash Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
1

ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดีและต่อยอดความรู้ขั้นสูง

เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาต่อยอดต่างๆ ให้ได้ผลดีและยั่งยืน ต้องเริ่มจากการมีพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ ส่งผลให้นิสิตสามารถศึกษาความรู้ขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงความรู้เบื้องต้นกับความรู้ขั้นสูงขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนและสามารถศึกต่อต่อได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว

2

คิดเป็นและทำได้

นิสิตจะได้รับการฝึกให้มีการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ในมิติต่างๆ ผ่านการสัมมนา วารสารสโมสร และเคสผู้ป่วยจริง หลักสูตรเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงๆ อย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้ฝึกผ่าตัดเพิ่มเติมในอาจารย์ใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

3

ครอบครัวศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

บรรยากาศในการเรียนการสอนจะเป็นเหมือนครอบครัว ซึ่งส่งเสริมให้นิสิตกล้าซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงอภิปรายความรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์ได้จัดเปิดหลักสูตรหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มาเป็นเวลานาน ทำให้มีศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในระดับนานาชาติ ทำให้เราเป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

ความร่วมมือ

 • ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 • กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน
 • งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งขึ้นพร้อมกับกำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การบริการ รวมทั้งงานวิจัย มาอย่างยาวนาน ตลอดเวลากว่า 80 ปี ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้การช่วยเหลือให้งานด้านต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ภาควิชาประกอบด้วย คณาจารย์ 18 คน บุคลากรทั้งพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ธุรการ รวม 8 คน ให้บริการการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (พีจี) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.สูง) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (เรสซิเดนท์) โดยแต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันในด้านการให้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการศึกษาต่างกันตั้งแต่ 1-4 ปี จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกของงานวิจัย โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคลินิกศัลยศาสตร์ ห้องวิจัยทางคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หออภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสไปหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในเคสต่างๆที่ไม่สามารถพบในคณะฯ เพิ่มขึ้น
อนึ่งภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะผลิตบุคลากรทางทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสต์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม เพื่อออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในสัดส่วนและความจำเป็นต่อการรักษาโรคที่ประชาชนประสบปัญหา โดยอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ และงานวิจัยที่ได้ศึกษาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชา

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งสอนเกี่ยวกับสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Oral and Maxillofacial Surgery 01 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Oral and Maxillofacial Surgery 02 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Oral and Maxillofacial Surgery 03 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 1 ปี

แผนการศึกษา

 • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา

Curriculum

รายวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
10 หน่วยกิต
รวมทั้งหมด
26 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม

*** ในเดือนกรกฎาคม ก่อนการเปิดการเปิดการศึกษาตามตารางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จะมีการเรียนปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการดูแลรักษาผู้ป่วย และนิสิตสามารถฝึกปฏิบัติงานในคลินิกได้ตลอดทั้งปีการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

การสมัครเข้าศึกษา

Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral and Maxillofacial Surgery

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 30, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/1gJRK2tqExtbR243t8CIcFSg_y1ckNgCz/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1pEJTWpc-ZU6rA_z9jTLFk8YzVSb69ju_/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQKbtHOIPL5sXagIPLYY_E3CwWCaz7n9Y_zgQ4bE5mOaWu2g/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Mrs. Piyachad Plianchobtham
Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Dental 1 Building, Room 102

 • Tel. (+66) 0 2218 8581

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8581
 • โทรสาร 0 2218-8581
 • Facebook