หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral and Maxillofacial Surgery

shutterstock 439140979 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

1 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย

จำนวนหน่วยกิต

26 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดี และต่อยอดความรู้ขั้นสูง
 • คิดเป็น และทำได้
 • ครอบครัวศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามได้จากประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ และประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความเป็นมาของหลักสูตร

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการทันตแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางมีมากขึ้น ทันตแพทย์ส่วนมากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการรักษาผู้ป่วยในระดับที่หลากหลาย

นอกจากนี้ขอบเขตของงานและปริมาณความต้องการการดูแลรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนั้นมีหลายระดับต่างๆ กัน ตั้งแต่งานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุดที่ไม่ยุ่งยาก การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยากในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ งานที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง เช่น การผ่าฟันคุดที่ยาก ผ่าฟันฝัง การผ่าตัดแก้ไขสันกระดูกขากรรไกรให้เหมาะกับการใส่ฟันปลอม การผ่าตัดใส่รากฟันเทียม การรักษาอุบัติเหตุที่เกิดกับฟันและกระดูกรองรับฟัน การรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟันที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น งานที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เช่น การรักษาโรคถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันที่ซับซ้อนหรือเกิดจากสาเหตุอื่น การรักษากระดูกขากรรไกรและใบหน้าหัก การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของสังคม ทันตแพทย์และความหลากหลายของงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จึงได้เปิดหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับทันตแพทย์ โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 1 ปี เหมาะสำหรับทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่สูงขึ้นในระดับกลาง อันเป็นความต้องการส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล รวมทั้งคลินิกทันตกรรมทั่วไป นอกจากนี้หลักสูตรยังมีส่วนในการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตผู้สนใจจะพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

national cancer institute 701 FJcjLAQ unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดีและต่อยอดความรู้ขั้นสูง

เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาต่อยอดต่างๆ ให้ได้ผลดีและยั่งยืน ต้องเริ่มจากการมีพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ ส่งผลให้นิสิตสามารถศึกษาความรู้ขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงความรู้เบื้องต้นกับความรู้ขั้นสูงขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนและสามารถศึกต่อต่อได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว

2

คิดเป็นและทำได้

นิสิตจะได้รับการฝึกให้มีการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ในมิติต่างๆ ผ่านการสัมมนา วารสารสโมสร และเคสผู้ป่วยจริง หลักสูตรเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงๆ อย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้ฝึกผ่าตัดเพิ่มเติมในอาจารย์ใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

3

ครอบครัวศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

บรรยากาศในการเรียนการสอนจะเป็นเหมือนครอบครัว ซึ่งส่งเสริมให้นิสิตกล้าซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงอภิปรายความรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์ได้จัดเปิดหลักสูตรหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มาเป็นเวลานาน ทำให้มีศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในระดับนานาชาติ ทำให้เราเป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

ความร่วมมือ

 • ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 • กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน
 • งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งขึ้นพร้อมกับกำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การบริการ รวมทั้งงานวิจัย มาอย่างยาวนาน ตลอดเวลากว่า 80 ปี ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้การช่วยเหลือให้งานด้านต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ภาควิชาประกอบด้วย คณาจารย์ 18 คน บุคลากรทั้งพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ธุรการ รวม 8 คน ให้บริการการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (พีจี) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.สูง) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (เรสซิเดนท์) โดยแต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันในด้านการให้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการศึกษาต่างกันตั้งแต่ 1-4 ปี จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกของงานวิจัย โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคลินิกศัลยศาสตร์ ห้องวิจัยทางคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หออภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสไปหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในเคสต่างๆที่ไม่สามารถพบในคณะฯ เพิ่มขึ้น
อนึ่งภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะผลิตบุคลากรทางทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสต์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม เพื่อออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในสัดส่วนและความจำเป็นต่อการรักษาโรคที่ประชาชนประสบปัญหา โดยอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ และงานวิจัยที่ได้ศึกษาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชา

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งสอนเกี่ยวกับสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Oral and Maxillofacial Surgery 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral and Maxillofacial Surgery 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral and Maxillofacial Surgery 03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 1 ปี

แผนการศึกษา

 • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา

Curriculum

รายวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
10 หน่วยกิต
รวมทั้งหมด
26 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม

*** ในเดือนกรกฎาคม ก่อนการเปิดการเปิดการศึกษาตามตารางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จะมีการเรียนปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการดูแลรักษาผู้ป่วย และนิสิตสามารถฝึกปฏิบัติงานในคลินิกได้ตลอดทั้งปีการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

การสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ (รอการปรับปรุงข้อมูล) หัวข้อ ลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 2. อัพโหลดไฟล์ PDF หลักฐานและเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกกรมในประเทศไทย
 5. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสังกัด (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด)
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”
  สาขาสยามสแควร์
  เลขที่บัญชี 026-2-70085-2
  โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
 2. ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสหลักสูตร) ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  
34 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไม่เกิน 1 วัน หลังวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ทันตแพทยสภารับรอง และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.7
 2. จดทะเบียนประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมในประเทศไทย หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ช่วงเวลาในการรับสมัครจะขึ้นอยู่กับประกาศของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบแรกมักจะจัดให้มีการสมัครในช่วงของเดือนธันวาคมของทุกปี

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8581
 • โทรสาร 0 2218-8581
 • Facebook

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.