Pediatric Dentistry

Program details

Master of Science in Pediatric Dentistry

shutterstock 2045276846 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

2

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Master of Science (M.Sc.)

Language of instruction:

Thai

Total credits:

42 credits

Highlights:

มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกและทักษะการวิจัย โดยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของสังคมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ให้แก่ประเทศ

แนะนำหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในงานทันตกรรมสำหรับเด็กซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความซับซ้อนในการให้การรักษาและต้องอาศัยจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันและการรักษาอนามัยช่องปาก โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 และได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เน้นเพิ่มความชำนาญทางคลินิก ควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ของผู้ป่วยเด็กทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่น รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีจุดเด่นในการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการรักษาผู้ป่วย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มความชำนาญทางคลินิกหรือทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 2157454193 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
1

มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมเด็ก นักภาษาศาสตร์ ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานทันตกรรมป้องกันในชุมชน เช่น ทันตแพทย์หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทันตแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข

2

มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินทุนวิจัย ศูนย์เครื่องมือที่มีมาตรฐานสากล และหน่วยงานให้คำปรึกษาในการเตรียมผลงานตีพิมพ์

3

บัณฑิตจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย

จากการไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่โรงพยาบาลเครือข่าย เช่น การฝึกดูแลผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฝึกส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กที่คลินิกเด็กดีและเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สารจากหัวหน้าภาควิชา

ถึงทันตแพทย์ผู้ที่มีความรักและพร้อมที่จะดูแลสุขภาพช่องปากเด็กไทยทุกท่าน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักดีว่าประเทศไทยของเรายังต้องการทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กอีกเป็นจำนวนมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ยินดีต้อนรับคุณหมอทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหมอฟันเด็กของเรานะคะ

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • นักวิจัยในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทันตกรรมป้องกัน
 • อาจารย์ และนักวิชาการผู้เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
hg3 students Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
hg1 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
hg5 lab Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาเรียน
30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
10 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
5 หน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

การสมัครเข้าศึกษา

Master of Science Program in Pediatric Dentistry

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 22, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/1HgxgEFwwbPGmWyKK3gOm0ssM7-n6d-Xy/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1EMGz3YPQkxhjHVEmgbEAefe1kZ6Fdtj-/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfypk3IE8LpVOuCHWx6DY19cCdAFIjsnefNW4P5zSnDNXWPYg/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Assoc. Prof.Waleerat Sukarawan, D.D.S., Ph.D. or 
Assist. Prof. Wannakorn Sriarj, D.D.S., Ph.D.
Department of Pediatric Dentistry  
09.00 am – 04.00 pm
11th floor, Somdej ya 93 Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8906
 • Email: gradpedocu@gmail.com

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ทันตแพทยสภารับรองและมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
 3. ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562

อัตราค่าเล่าเรียนภาคต้นและปลาย
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร
180,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. 0 2218 8906
 • Email gradpedocu@gmail.com
 • Facebook