หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Master of Science in Pediatric Dentistry

shutterstock 2045276846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

2 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ปริญญาโท

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย

จำนวนหน่วยกิต

42 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกและทักษะการวิจัย โดยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของสังคมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ให้แก่ประเทศ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตามประกาศบนเว็บไซต์
(ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี)

แนะนำหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในงานทันตกรรมสำหรับเด็กซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความซับซ้อนในการให้การรักษาและต้องอาศัยจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันและการรักษาอนามัยช่องปาก โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 และได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เน้นเพิ่มความชำนาญทางคลินิก ควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ของผู้ป่วยเด็กทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่น รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีจุดเด่นในการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการรักษาผู้ป่วย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มความชำนาญทางคลินิกหรือทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 2157454193 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมเด็ก นักภาษาศาสตร์ ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานทันตกรรมป้องกันในชุมชน เช่น ทันตแพทย์หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทันตแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข

2

มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินทุนวิจัย ศูนย์เครื่องมือที่มีมาตรฐานสากล และหน่วยงานให้คำปรึกษาในการเตรียมผลงานตีพิมพ์

3

บัณฑิตจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย

จากการไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่โรงพยาบาลเครือข่าย เช่น การฝึกดูแลผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฝึกส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กที่คลินิกเด็กดีและเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สารจากหัวหน้าภาควิชา

ถึงทันตแพทย์ผู้ที่มีความรักและพร้อมที่จะดูแลสุขภาพช่องปากเด็กไทยทุกท่าน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักดีว่าประเทศไทยของเรายังต้องการทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กอีกเป็นจำนวนมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ยินดีต้อนรับคุณหมอทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหมอฟันเด็กของเรานะคะ

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • นักวิจัยในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทันตกรรมป้องกัน
 • อาจารย์ และนักวิชาการผู้เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาเรียน
30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
10 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
5 หน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

การสมัครเข้าศึกษา

Master of Science Program in Pediatric Dentistry

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 22, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/1HgxgEFwwbPGmWyKK3gOm0ssM7-n6d-Xy/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1EMGz3YPQkxhjHVEmgbEAefe1kZ6Fdtj-/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfypk3IE8LpVOuCHWx6DY19cCdAFIjsnefNW4P5zSnDNXWPYg/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Assoc. Prof.Waleerat Sukarawan, D.D.S., Ph.D. or 
Assist. Prof. Wannakorn Sriarj, D.D.S., Ph.D.
Department of Pediatric Dentistry  
09.00 am – 04.00 pm
11th floor, Somdej ya 93 Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8906
 • Email: gradpedocu@gmail.com

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562

อัตราค่าเล่าเรียนภาคต้นและปลาย
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร
180,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. 0 2218 8906
 • Email gradpedocu@gmail.com
 • Facebook

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.