Program details

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral Medicine

International Program

shutterstock 1533288497 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

3

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Certificate: Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences

Language of instruction:

Thai, English

Total credits:

82 credits

Highlights:

This three-year curriculum is designed to produce highly competent and knowledgeable specialists in Oral Medicine, with internationally recognized standards. The program emphasizes self-directed learning, research, and continuous knowledge acquisition. It includes comprehensive training in Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral and Maxillofacial Radiology. The training enables students to integrate and apply this knowledge effectively in disease diagnosis and appropriate patient care.

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรที่มีการเรียน 3 ปี เพื่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับนานาชาติ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและความใฝ่รู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมในงานด้านเวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก และรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อให้สามารถบูรณาการวิชาเหล่านี้ ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีจำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ช่องปากมากที่สุดในประเทศ มีหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ช่องปากให้เลือกหลายหลาย มีผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ช่องปากจำนวนมากและหลากหลายให้นิสิตได้เรียนรู้  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากได้รับความร่วมมือกับภาควิชาเภสัชวิทยา ทำการวิจัยผลิตยาที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมและมีความพร้อมต่อการเรียนการสอน สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกสามารถเดินทางมาได้หลายวิธี

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

เวชศาสตร์ช่องปากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ การตรวจ วินิจฉัย และการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก รอยโรคที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งช่องปาก และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า รวมทั้งให้การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ช่องปากและทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน ทันตแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ดังนั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ช่องปากของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และเพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากในระดับแนวหน้าของประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตบัณฑิตปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจะมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 2 ปี จะเน้นการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปาก
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาพยาธิวิทยาช่องปากและรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลด้วย 
3. หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 3 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ทั้งนี้ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากมีความพร้อมสูงทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัย และยังเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม โดยเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปากในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 • 3 ปี 8 ภาคการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
เริ่มประมาณต้นเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม (หรือตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรืออาจมีการเรียนบางรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
เริ่มประมาณต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral Medicine

International Program

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 15, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1z8BMNmzOE2-gU7ddlFqUO8MKE79EpK4J/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2WwJRue_b4yHjLaEQwX9luaNVOMluO1zMv6sQgUrnMM8Kug/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Dr. Paswach Wiriyakijja
Department of Oral Medicine,
08.30 am – 04.00 pm 
17th Floor, Borommanard Srinakarin Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8942, 0 2218 8940, 0 2218 8937

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียนภาคต้นและภาคปลาย
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคต้นและภาคปลาย
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท

ทุนการศึกษาขึ้นกับต้นสังกัดที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 5 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8942