หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral Medicine (International Program)

shutterstock 1533288497 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เวชศาสตร์ช่องปาก
 • ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนในศาสตร์วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตามประกาศจุฬาฯ

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรที่มีการเรียน 3 ปี เพื่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับนานาชาติ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและความใฝ่รู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมในงานด้านเวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก และรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อให้สามารถบูรณาการวิชาเหล่านี้ ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีจำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ช่องปากมากที่สุดในประเทศ มีหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ช่องปากให้เลือกหลายหลาย มีผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ช่องปากจำนวนมากและหลากหลายให้นิสิตได้เรียนรู้  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากได้รับความร่วมมือกับภาควิชาเภสัชวิทยา ทำการวิจัยผลิตยาที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมและมีความพร้อมต่อการเรียนการสอน สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกสามารถเดินทางมาได้หลายวิธี

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

เวชศาสตร์ช่องปากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ การตรวจ วินิจฉัย และการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก รอยโรคที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งช่องปาก และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า รวมทั้งให้การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ช่องปากและทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน ทันตแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ดังนั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ช่องปากของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และเพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากในระดับแนวหน้าของประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตบัณฑิตปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจะมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 2 ปี จะเน้นการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปาก
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาพยาธิวิทยาช่องปากและรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลด้วย 
3. หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 3 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ทั้งนี้ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากมีความพร้อมสูงทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัย และยังเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม โดยเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปากในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 • 3 ปี 8 ภาคการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
เริ่มประมาณต้นเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม (หรือตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรืออาจมีการเรียนบางรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
เริ่มประมาณต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral Medicine

International Program

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 15, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1z8BMNmzOE2-gU7ddlFqUO8MKE79EpK4J/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2WwJRue_b4yHjLaEQwX9luaNVOMluO1zMv6sQgUrnMM8Kug/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Dr. Paswach Wiriyakijja
Department of Oral Medicine,
08.30 am – 04.00 pm 
17th Floor, Borommanard Srinakarin Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8942, 0 2218 8940, 0 2218 8937

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียนภาคต้นและภาคปลาย
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคต้นและภาคปลาย
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท

ทุนการศึกษาขึ้นกับต้นสังกัดที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8942

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.