Program overview

Oral and Maxillofacial Radiology

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2 ปี ในเวลาราชการ

ระยะเวลา

ไทย, อังกฤษ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปี ในเวลาราชการ

ระยะเวลา

ไทย, อังกฤษ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

การสมัครเข้าศึกษา

Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Radiology

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 30, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/1yqRj_wdPuO_3Y-oeOmIaJcGl_9pqToa-/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1H35iiQneBBh_UKFbThK_Us2C81OTqIQS/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjyhHz9_U1fByL1816vCQCFoIZDWy_T9NZlIMCTBSk1yaVOg/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Assist. Prof.Phonkit Sinpitaksakul, D.D.S.
Department of Radiology 09.00 am – 04.00 pm
18th Floor, Borommanard Srinakarin Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8780

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral and Maxillofacial Radiology

International Program

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 30, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1Uch8gB8sij4oSl0iCn0PhtYArxkYUReR/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjyhHz9_U1fByL1816vCQCFoIZDWy_T9NZlIMCTBSk1yaVOg/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Assist. Prof. Phonkit Sinpitaksakul, D.D.S.
Department of Radiology
09.00 am – 04.00 pm
18th Floor, Borommanard Srinakarin Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8780

เกี่ยวกับหลักสูตร

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความรู้และเศรษฐานะดีขึ้น ทําให้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพในช่องปากมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ต้องการบริการด้านทันตสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไปสู่บริการที่มีมาตรฐานการรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้ สมรรถนะและทักษะเฉพาะด้านที่สูงขึ้น ซึ่งจํานวนทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในประเทศ ณ ปัจจุบัน มีเพียง 1,800 คน ในขณะที่จํานวนประชากรมีมากถึง 70,000,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:39,000 แสดงให้เห็นว่าทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงขาดแคลนอยู่มาก จําเป็นที่จะต้องมีการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านที่สูงขึ้น

สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหนึ่งในสาขาเฉพาะด้านทางทันตกรรม ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รังสีเอ็กซ์ในการสร้างภาพ (X-ray imaging) ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก และภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT) นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงเทคนิคการสร้างภาพด้วยกระบวนการขั้นสูงอื่น เช่น การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging, MRI) การสร้างภาพด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasonography) เป็นต้น

ภาพของผู้ป่วยที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆข้างต้น มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการวินิจฉัยรอยโรคบริเวณศีรษะและใบหน้า ทั้งรอยโรคที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟันผุและโรคปริทันต์ หรือรอยโรคถุงน้ำและเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร รวมถึงรอยโรคอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการตรวจทางคลินิก ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยบริเวณศีรษะและใบหน้า เช่น การผ่าตัดขากรรไกร การฝังรากเทียม การรักษารากฟันที่มีความซับซ้อน เป็นต้น

คณาจารย์ประจำ

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

(Course Director)

อ.ทญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

อ.ทญ.ดร.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทญ.ดร.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ

อ.ทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทพ. สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย

อ.ทญ.นภัส ลัภนะก่อเกียรติ Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทญ.นภัส ลัภนะก่อเกียรติ

อ.ทญ.ธนัชพร จินดานิล Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

อ.ทญ.ธนัชพร จินดานิล

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8780
 • Email graddentcu@gmail.com
 • Facebook

อาจารย์ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร

 • ผศ.ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล