งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Building and Maintenance Unit

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ซึ่งเป็นระบบประกอบอาคาร ดังนี้
 • 1.1 ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 1.2 ระบบวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
 • 1.3 ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • 1.4 ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานทางทันตกรรม
 • 1.5 ระบบลิฟต์
 • 1.6 ระบบโทรศัพท์
 • 1.7 ระบบปรับอากาศ
 1. งานซ่อมแซม ควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางทันตกรรม และเครื่องมืออิเลคโทรนิคก์ เช่น
 • 2.1 อุปกรณ์เกี่ยวกับเก้าอี้ทำฟันทุกชนิด
 • 2.2 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า ประปา และระบบลมอัด
 • 2.3 หัวกรอและเครื่องเกี่ยวข้องต่างๆ
 1. งานซ่อมแซม ควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออิเลคโทรนิคก์ เช่น
 • 3.1 เครื่องปรับอากาศทุกชนิด
 • 3.2 อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น
 • 3.3 งานควบคุมระบบเครื่องปั้มลมทุกอาคารของตึกคณะฯ
 • 3.4 งานติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างปลั๊กและสวิทซ์
 • 3.5 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า
 • 3.6 อุปกรณ์เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้า
 1. งานควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานไม้และโลหะทุกชนิด เช่น
 • 4.1 โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน
 • 4.2 อุปกรณ์เกี่ยวกับไม้และโลหะ
 • 4.3 โครงสร้างไม้และโลหะ เช่น หลังคา ประตู หน้าต่าง
 1. งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบประปาและสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. งานควบคุมและดำเนินการจัดสถานที่ในงานต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานพิธีต่างๆ งานประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ ของหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ
 3. งานยานพาหนะ
 4. งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ

ติดต่อหน่วยงาน

งานกายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 • โทรศัพท์ 0 2218 8604
 • โทรสาร 0 2218 8602
 • Email buildingcudent@hotmail.com