ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Prosthodontics

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตกรรม 5
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330