ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Microbiology

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพรีคลินิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330