งานพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Procurement Unit

จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา พัสดุต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2218 8606 – 16