ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Community Dentistry

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330