ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Occlusion

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8553
  • โทรสาร 0 2218 8553 – 4
  • คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว 0 2218 8766
  • แผนที่ (Google Maps)