ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Oral Surgery

ข่าวสารภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1 
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330