ภาควิชาชีวเคมี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Biochemistry

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาชีวเคมี

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330