ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Anatomy

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตะ 14 (พรีคลีนิก) ชั้น 5
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330